Formueplanlægning

Formueplanlægning

Som Private Banking-kunde i Sydbank får du bl.a. rådgivning om planlægningen og placeringen af din formue. Vi lægger en strategi for din formues udvikling, og din Private Banker sørger for, at du altid har det fulde økonomiske overblik over din samlede formue.

Placering af din formue

Der bliver taget hensyn til alle aspekter af din formue – fx din formues størrelse og struktur, fordelingen af aktiver og passiver, din formues tilgængelighed, dit forventede privatforbrug og din risikovillighed. Og med afsæt heri får du rådgivning om, hvordan du bedst muligt fordeler din formue mellem bolig, pension, frie midler, investering, virksomhed og evt. gæld.

Det mest hensigtsmæssige skattemiljø

Din Private Banker vil også undersøge, om din formue er placeret i det mest hensigtsmæssige skattemiljø, og om der er skattemæssige muligheder og begrænsninger ved en evt. omplacering af din formue.

På forkant med udviklingen

Vi er konstant på forkant med den del af lovgivningen, som kan få indflydelse på dine nuværende eller fremtidige formueforhold. Og du kan altid være sikker på, at de rette eksperter bliver inddraget på det rette tidspunkt.

Investering

Investering

Som Private Banking-kunde i Sydbank har du mulighed for at vælge forskellige individuelle og professionelle investeringsløsninger.

Personlig investeringsrådgiver

Du får tilknyttet en fast investeringsrådgiver, som sammen med dig har ansvaret for at lægge den rigtige investeringsstrategi, så du opnår det optimale afkast af din formue – med afsæt i din tidshorisont og den risiko, du ønsker at påtage dig.

Fundamentet for vores rådgivning

Din rådgiver starter altid med at lægge din investerings- og risikoprofil sammen med dig, og herefter vælger du, om du ønsker at indgå en aftale om individuel formuepleje eller kapitalforvaltning.

Individuel formuepleje

En aftale om individuel formuepleje skræddersys specielt til dig, så du vælger selv, hvilke ydelser din aftale skal bestå af. I samråd med din investeringsrådgiver tager du selv stilling til de enkelte handler, men din investeringsrådgiver vil altid informere dig om den risiko, der er forbundet med dine investeringsvalg.

Kapitalforvaltning

Indgår du en aftale om kapitalforvaltning, slipper du selv for at bekymre dig om dine investeringer. Du giver nemlig vores investeringseksperter fuldmagt til at varetage de daglige beslutninger om køb og salg af værdipapirer i din portefølje ud fra din investerings- og risikoprofil.

Ønsker du selv at investere

Foretrækker du selv at investere, kan du bruge NetBanken eller MobilBanken. Her får du hurtigt et overblik over udviklingen i dine investeringer, men vi anbefaler stadig, at du får lagt en investerings- og risikoprofil hos din rådgiver. På den måde kan du have fokus på, hvilke forhold dine investeringer bør tage højde for.

Pension

Pension

Som Private Banking-kunde i Sydbank hjælper vi dig med at planlægge din pensionsopsparing, og hvordan den senere skal udbetales – med udgangspunkt i din aktuelle situation og det liv, du gerne vil leve, når du forlader arbejdsmarkedet.

Optimering af din pensionsordning

Din Private Banker gennemgår alle dine nuværende pensionsordninger – hvad enten de er placeret i Sydbank eller et andet sted – så du får overblik over, hvad du har, og om du er forsikret for meget eller for lidt. Vi undersøger, om der er mulighed for at optimere din pensionsopsparing, og du får også rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af dine pensionsindbetalinger.

Du får en tryghedsanalyse

Vi kan også tilbyde dig en tryghedsanalyse, hvor vi sammen afdækker dit fremtidige behov for pension og forsikring. Ud fra analysens resultater får du en skræddersyet plan, hvor du kan se, hvor meget du skal indbetale for at kunne leve det liv, du drømmer om, når du går på pension. Og hvor meget der skal afsættes til forsikringer.

Pension er også forsikring

Som yngre er det en god idé at have fokus på, hvilken forsikringsdækning der er nødvendig, for at du og din familie kan opretholde den ønskede levestandard, hvis du skulle miste din erhvervsevne eller dø tidligt. Når du bliver ældre, bør du derimod i højere grad koncentrere dig om opsparingen. Hver gang dit liv tager en ny drejning – fx hvis du flytter, bliver skilt eller skifter arbejde – bør du sammen med din Private Banker vurdere, om din pensionsordning fortsat passer til dine behov.

Arv

Arv

Som Private Banking-kunde i Sydbank får du et overordnet indblik i, hvordan du bedst muligt fordeler din formue på forskellige skattemiljøer på sigt. Vi kan fx informere dig om arveafgifter, dine muligheder for løbende at give pengegaver, og om, hvordan din formue vil blive fordelt i henhold til Arveloven, hvis ikke du opretter et testamente. Ønsker du derimod uddybende rådgivning om arv og testamente, bør du kontakte en advokat.

Fordeling i henhold til arveloven

Der er en række faste regler for, hvordan den del af din formue, som ikke er disponeret ved testamente, skal fordeles, når du dør. Hvis du efterlader dig både ægtefælle og børn, deles arven ifølge arveloven med halvdelen til ægtefællen og halvdelen til børnene. Hvis du har en ægtefælle, men ingen børn, tilfalder hele arven ægtefællen. Og hvis du har børn, men ingen ægtefælle, deles arven ligeligt mellem børnene. Hvis et af dine børn er afgået ved døden, træder barnets børn i dettes sted.

Mulighed for selv at bestemme

En fjerdedel af dit bo er tvangsarv og kan ikke fratages dine arvinger. Du har dog mulighed for at begrænse en arvings arveret beløbsmæssigt til 1 mio. kr. Derudover har du mulighed for selv at disponere over tre fjerdedele af din formue ved at tegne et testamente via en advokat. Har du ikke nogen tvangsarvinger, kan du i testamentet disponere over hele arven.

Mulighed for at båndlæggelse

Via et testamente har du også mulighed for at båndlægge alle eller udvalgte arvingers arv og lade fx Sydbanks Kapitalforvaltning forvalte den. Det betyder, at arvingen ikke kan råde over arven, før båndlæggelsen er ophørt – hvilket kan være enten tidsbegrænset eller livsvarigt. Dog vil afkastet af den forvaltede arv almindeligvis være til arvingens fri disposition.

Virksomheds- og privatøkonomi

Virksomheds- og privatøkonomi

Har du egen virksomhed, sikrer vi det mest optimale samspil mellem din privat- og virksomhedsøkonomi, så du opnår det bedste afkast af din formue ud fra gældende lovgivning.

Overblik over din formue

Som virksomhedsejer får du selvfølgelig også en fast erhvervsrådgiver, der udelukkende har fokus på at optimere og udvikle økonomien i din virksomhed. Men det er din Private Banker, der både tager sig af din privatøkonomi, og som giver dig et overblik over din samlede formue, og hvilke skattemiljøer den er fordelt på. Med afsæt heri anbefaler vi en evt. omplacering, så du kan få den mest optimale formuestruktur.

Rådgivning med afsæt i dine behov

For at sikre et godt samspil mellem din privat- og virksomhedsøkonomi tager vi udgangspunkt i dine forventninger, særlige ønsker og behov – samt din risikoprofil. Det kan fx være, at du ønsker at trække nogle penge ud af din virksomhed, og her kan vi rådgive dig om, hvordan det gøres bedst.

Gæld

Gæld

Som Private Banking-kunde får du kvalificeret rådgivning om den bedste boligfinansiering – set i forhold til rentemarkedet og dine formueforhold. Og overvejer du at købe en bolig og udleje den til dit barn, kan vi rådgive dig om forældrekøb og de tilhørende skattemæssige forhold og regler.

Omlægning af realkreditlån

På baggrund af fx løbetid, skatteforhold, renteniveauet og den aktuelle lånerente beregner vi, hvornår det er fordelagtigt for dig at omlægge dine realkreditlån. Vi tilpasser renterisiko, valutarisiko og refinansieringsrisiko til din risikoprofil og rådgiver dig om muligheden for optimering af fordelingen mellem fast og variabel rente.

Andre former for gældsoptimering

Du har formentlig også gæld andre steder end i din bolig – enten som en del af din privatøkonomi eller din virksomhedsøkonomi. Har du virksomhed, kan du fx få en Finansieringsanalyse, som kan give dig et overblik over virksomhedens gældsforpligtelser. Og på baggrund heraf kommer vi med vores anbefaling til fx fordelingen mellem fast og variabel rente, lån i fremmed valuta og likviditetsbesparelse på rentebetalinger.

Finansielle forretninger

Med afsæt i din virksomheds risikoprofil kan vi også tilbyde dig forskellige rente- og valutaprodukter, der kan bygges ovenpå stort set alle typer lån og leasingaftaler. Det kan fx være individuelle renteloft, renteswap eller valutaswap. Din erhvervsrådgiver og finansrådgiver rådgiver dig gerne om disse muligheder i fællesskab.

Udland

Udland

Overvejer du at købe en feriebolig i udlandet eller flytte til udlandet, kan din Private Banker rådgive dig om dine muligheder for finansiering og de finansielle udfordringer, du kan møde.

Køb af bolig

Ønsker du at købe en bolig i udlandet, er dine finansieringsmuligheder typisk forskellige alt efter hvilket land, det drejer sig om. Og vi rådgiver dig også om de skattemæssige konsekvenser, som er afhængig af, hvad du bruger boligen til.

Flytning til udlandet

Skal du flytte til udlandet, kan din Private Banker i samråd med bankens specialister på området rådgive dig om de økonomiske konsekvenser indenfor bl.a. bolig, investering, pension og din daglige økonomi. For eksempel kommer vi med vores anbefaling af, om det vil være mest fordelagtigt for dig fortsat at indbetale til pension, eller at sætte indbetalingerne i bero til fordel for en anden ordning. Og om dine værdipapirer bør sælges, eller om du hellere skal beholde depotet i Danmark.

Mens du bor i udlandet

Har du brug for rådgivning, mens du bor i udlandet, er du velkommen til at kontakte Private Banking International i Sydbank Flensborg. Her er vores rådgivere specialiseret i formuepleje og investeringsløsninger til danskere bosiddende i udlandet, og de taler både dansk, tysk og engelsk.

Køb og salg af erhverv

Køb og salg af erhverv

Uanset om du ønsker at købe eller sælge, kan vi tilbyde dig professionel rådgivning i forhold til bl.a. den forudgående planlægning og værdiansættelse.

Køb af virksomhed

I forbindelse med køb af virksomhed har vi især fokus på, om den pris, du skal give, er den rigtige. Vi vurderer derfor gerne værdien af virksomheden og giver dig de input, du har brug for, når du skal i gang med den endelige forhandling. Herudover kan vi udarbejde et forslag til en finansieringsmodel, som samtidig sikrer en hensigtsmæssig sammensætning af den fremtidige kapitalstruktur.

Salg af virksomhed

Vil du sælge, bør du i god tid overveje, om det skal være til et familiemedlem, en konkurrent eller en helt tredje. Din erhvervsrådgiver kan i samråd med bankens specialister på området rådgive dig gerne om de forskellige løsninger, den rette timing og mulighederne for at opnå den optimale pris, samt hvad et evt. salg vil betyde for dig og virksomheden i forhold til jura, skat og økonomi. Har du endnu ikke kontakt til en oplagt køber, kan vi hjælpe dig med at udarbejde noget præsentationsmateriale og evt. formidle kontakten til mulige købere.

Generationsskifte

Vil du sælge din virksomhed til én i familien, laver vi gerne et oplæg på, hvordan generationsskiftet kan gennemføres. Du har også mulighed for at få rådgivning om de juridiske og skattemæssige aspekter før, under og efter salget.

Placering af din frigivne kapital

Salget af din virksomhed resulterer ofte i frigivet kapital, som du kan investere i din fremtid. Din Private Banker giver dig klarhed over din økonomiske situation og den optimale placering af din formue.