Få hjælp til forvaltning af midler

Vi kan bistå dig, når det drejer sig om administration og investering af midler, som ifølge loven skal forvaltes af en godkendt forvaltningsafdeling.

Mindreåriges midler

Voksne personer under økonomisk værgemål

Forvaltning af båndlagt arv/gave

Ikke-erhvervsdrivende fonde

Diverse formularer

Modtager en person under 18 år en samlet erstatning, arv eller gave på mere end 75.000 kr., skal pengene placeres i en forvaltningsafdeling.

Forvaltning af midler tilhørende mindreårige

Modtager en person under 18 år en samlet erstatning, arv, gevinst eller gave på mere end 75.000 kr., skal pengene placeres i en forvaltningsafdeling i henhold til Bekendtgørelse om værgemål

Værgens ansvar

Det er værgen, der handler på den mindreåriges vegne, når formuen er placeret i forvaltningsafdelingen, idet den umyndige ikke kan råde over formuen eller forpligte sig ved retshandler. Værgen kan disponere over afkastet af formuen til den mindreåriges underhold. Såfremt værgen anvender mere end 60.000 kr. af formueafkastet, børnepension, børnetilskud m.v. årligt til barnets daglige fornødenheder, indtræder der regnskabspligt. Værgen skal føre regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabet skal indsendes til forvaltningsafdelingen til revision og godkendelse senest den 1. juni. Regnskabsåret følger kalenderåret.

I tilfælde af at det ikke er en af forældrene, som er værge eller hvis barnet er udeboende, indtræder regnskabspligten straks.

Værgen kan disponere over et beløb op til 20.000 kr. eller hvad der må anses nødvendigt til løbende udgifter. Beløb herudover skal indbetales til forvaltningsafdelingen.

Hvad må der investeres i?

Reglerne for, hvorledes midlerne må investeres, findes i værgemåls­bekendtgørelsen.

Såfremt værgen ikke ønsker at overvåge investeringen selv, kan der afgives fuldmagt til forvaltningsafdelingen, som så automatisk geninvesterer udtrukne obligationer og eventuelt afkast.

Frigivelse af formue

Såfremt værgen på vegne af den mindreårige har større udgifter - som indtægterne ikke kan dække - til eksempelvis køb af computer, rejse, efterskoleophold m.v., er der mulighed for at ansøge det lokale Familieretshus om frigivelse af formuen. Ansøgningsskema hertil udleveres af forvaltningsafdelingen, eller hentes her på hjemmesiden

 

Forvaltning af midler tilhørende voksne personer under økonomisk værgemål

Hvilke midler skal placeres i forvaltningsafdelingen?

Sættes en person under økonomisk værgemål i henhold til værgemålsloven, skal personens formue placeres i en forvaltningsafdeling, når formuen er større end 75.000 kr. Der kan iværksættes værgemål for en person, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender. Reglerne herfor er beskrevet i Bekendtgørelse om behandling af værgemåls- og værgesager

Værgens ansvar

Det er værgen, der handler på den umyndiges vegne, når formuen er placeret i forvaltningsafdelingen, idet den umyndige ikke kan råde over formuen eller forpligte sig ved retshandler. Værgen administrerer på vegne af den værgemålssatte person alle indtægter - f.eks. social pension, boligsikring, renteindtægter m.v. - og skal anvende indtægterne således, at de kommer den værgemålssatte til gode. Værgen er som hovedregel pligtig til at føre regnskab over alle indtægter og udgifter. Regnskabet skal indsendes til forvaltningsafdelingen til revision og godkendelse senest den 1. juni det efterfølgende år. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Værgen kan disponere over et beløb op til 20.000 kr., eller hvad der må anses nødvendigt til løbende udgifter. Beløb herudover skal indbetales til forvaltningsafdelingen.

Hvad må der investeres i?

Reglerne for, hvorledes midlerne må investeres, findes i værgemålsbekendtgørelsen.

Såfremt værgen ikke ønsker at overvåge investeringen selv, kan der afgives fuldmagt til forvaltningsafdelingen, som så automatisk geninvesterer udtrukne obligationer og eventuelt afkast.

Frigivelse af formue.

Såfremt værgen ønsker frigivelse af formuen, som tilhører personen under værgemål, skal Familieretshuset søges tilladelse herom. Ansøgningen indsendes til forvaltningsafdelingen som videresender denne til Familieretshuset. 

Ansøgningsskema hertil udleveres af forvaltningsafdelingen, eller hentes her på hjemmesiden

Forvaltning af båndlagt arv/gave

Hvad er båndlæggelse?

Når en kapital er båndlagt via et testamente, kan ejeren ikke råde over kapitalen før denne båndlæggelse er ophørt. Afkastet af kapitalen vil almindeligvis være til ejerens frie disposition. Kapitalen kan ikke være genstand for kreditorforfølgelse. En båndlæggelse kan være tidsbegrænset eller livsvarig. Båndlagt gavebeløb skal kun forvaltes af en forvaltningsafdeling, såfremt dette er bestemt af gavegiveren.

Hvad må ejeren investere i?

Reglerne for hvorledes midlerne må investeres fremgår af bekendtgørelsen om anbringelse af myndiges båndlagte arv.

Du kan læse bekendtgørelsen her

Det er kapitalejeren, som inden for disse rammer bestemmer, hvordan midlerne investeres.

Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor arvegiver eller gavegiver har bestemt andre regler for investering. Kontakt os evt. i disse tilfælde.

Såfremt kapitalejeren ikke ønsker at overvåge investeringen selv, kan der afgives fuldmagt til forvaltningsafdelingen, som så automatisk geninvesterer udtrukne obligationer og eventuelt afkast.

Frigivelse af formue

Ønsker man frigivelse af en båndlagt arv, skal der ansøges skriftligt i den regionale Familieretshus. Nærmere regler herom findes i regler om frigivelse og udbetaling af båndlagt arv.

Læs mere hos Civilstyrelsen her

Ansøgningsskema hertil udleveres af forvaltningsafdelingen eller digitalt her: 
Ansøgning om udbetaling af midler, der tilhører en person under værgemål

Gælder ønsket en båndlagt gave, skal der ansøges skriftligt herom i Civilstyrelsen.

Ejerens kreditorer kan ikke gøre udlæg i den båndlagte kapital ligesom kapitalens rente- og udbytteafkast er beskyttet i indtil 6 måneder efter forfaldsdagen.

Yderligere oplysninger om båndlagt arv og gave finder du på Civilstyrelsen hjemmeside

Civilstyrelsen er øverste myndighed for afgørelser, som træffes om båndlagt arv og gave.

Forvaltning af midler tilhørende ikke-erhvervsdrivende fonde

Hvad er en ikke-erhvervsdrivende fond?

En ikke-erhvervsdrivende fond ( kongeligt stemplet vedtægter eller kapital større end 1 mio. kr. ) skal placere sine midler i en godkendt forvaltningsafdeling med mindre andet er bestemt i fondens vedtægt.

Ændringen i fondsloven den 1. september 2014 gør, at kapitalkravet er øget fra 250.000 kr. til 1 mio. kr. Bestyrelser i fonde med en kapital under 1 mio. kr. bør gennemgå fondens vedtægt og eventuelt søge rådgivning for at klarlægge præcist, hvilke regler der gælder for den enkelte fond.

Fonden med en kapital under 1 mio. kr. er derfor som udgangspunkt ikke længere omfattet af fondslovens regler.

Hvilke midler skal placeres i forvaltningsafdelingen?

Alle fondens kontante midler og værdipapirer der tilhører fondens bundne kapital.

Hvad må en fond investere i?

Reglerne for, hvorledes en fonds midler må investeres, er angivet i "Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler" . Det er fondens bestyrelse, som inden for disse rammer bestemmer, hvordan midlerne skal investeres. Det kan dog i fondens vedtægter være bestemt, hvorledes der skal investeres indenfor bekendtgørelsens rammer.

Hvad er totalforvaltning?

Det er et tilbud fra Sydbanks forvaltningsafdeling til fondsbestyrelser og administratorer af fonde om professionel assistance, når fondens midler placeres i forvaltningsafdelingen. Totalforvaltning betyder, at fondsbestyrelsen eller administrator kan se bort fra administrationsopgaverne og koncentrere sig om de mere betydningsfulde opgaver i fonden, såsom placering af fondens kapital, modtagelse og bevilling af legatansøgninger. Efter ønske tilbyder vi under totalforvaltning at:

  • udbetale legatportioner, bestyrelseshonorarer m.v. efter bestyrelsens anvisninger
  • indberette legatportioner og bestyrelseshonorar til skattemyndighederne, samt forestå kontakten til SKAT
  • deltage i møder med fondsbestyrelsen og administrator til drøftelse og belysning af aktuelle problemstillinger
  • sikre, at vedtægter og lovkrav overholdes
  • Udarbejde og revidere fondens regnskab med indberetning af selvangivelse
  • Investeringen af fondens midler løbende drøftes med bestyrelsen.

Er du interesseret i de muligheder, der ligger i totalforvaltning, sender vi gerne et tilbud til dig.

Hvad er fondens disponible (frie) kapital?

Fondens disponible kapital udgøres af:

  • afkast af fondens kapital
  • modtaget arv eller gave, som enten er ubetydelige eller som giver har bestemt skal uddeles til fondens formål

Det er af fondens disponible kapital, der uddeles legater mv.

Luk