Delårsrapport – 1. kvartal 2020

1. kvartal 2020 er præget af de negative effekter af COVID-19 og af en positiv udvikling i koncernens basisindtjening

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. kvartal 2020

 • Resultat på 55 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 1,6 pct. p.a. efter skat.
 • Basisindtjeningen på 960 mio. kr. er 7 pct. højere end i samme periode i 2019.
 • Basisomkostningerne er uændret i forhold til samme periode i 2019 og udgør 718 mio. kr.
 • Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 84 mio. kr. mod en indtægt på 14 mio. kr. i samme periode i 2019.
 • Samlet kreditformidling udgør 145,0 mia. kr. – og er på samme niveau som ultimo 2019.
 • På den kommende ordinære generalforsamling indstilles der ikke længere til udbytteudbetaling for 2019. Dette medfører en forøgelse af kapitalgrundlaget med 352 mio. kr., svarende til en forøgelse af kapitalprocenterne med 0,6 procentpoint.
 • Igangsat aktietilbagekøbsprogram for 250 mio. kr. er bragt til ophør 17. marts 2020. Opkøbt for 31,3 mio. kr.
 • Egentlig kernekapitalprocent er steget med 1,2 procentpoint i forhold til ultimo 2019 og er på 19,0 uden indregning af periodens resultat.

Administrerende direktør Karen Frøsig om Sydbanks resultat for 1. kvartal:

- Det er glædeligt, at vi i 1. kvartal nu kan se effekten af de tiltag, vi har taget for at sikre en bedre balance mellem indtjening og omkostninger. Udviklingen i såvel basisindtjening som omkostninger er helt som planlagt ved offentliggørelsen af tiltagene. Basisindtjeningen stiger med 7 pct. sammenholdt med samme periode i 2019, og omkostningerne er uændrede.

Administrerende direktør Karen Frøsig om effekter af COVID-19 på bankens indtjening:

- Vi gennemlever en sundhedskrise, der også vil medføre en global recession. Effekterne på de finansielle markeder har været betydelige, og der må forventes en stigning i antal konkurser og arbejdsløse. Der er således en stigning i de forventede tab på udlån. Det er tilfredsstillende, at vi på trods af disse negative effekter opnår et positivt resultat i 1. kvartal 2020. Herudover er banken så solidt funderet likviditets- og kapitalmæssigt, at negative effekter af COVID-19 ikke forventes at påvirke udlånskapaciteten.

Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen om andre effekter af COVID-19:

- Som følge af forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer er den ordinære generalforsamling udskudt indtil videre. Generalforsamlingen vil blive afholdt, når det igen er muligt at forsamles minimum 100 personer.

- I bestyrelsen har vi besluttet at bringe det igangsatte aktietilbagekøbsprogram til ophør, og vores indstilling til generalforsamlingen om at udbetale udbytte på baggrund af 2019-resultatet har vi trukket tilbage. Beslutningerne blev truffet på baggrund af forsigtighedsårsager, myndighedernes henstillinger samt for at signalere, at vi ønsker at understøtte kunderne.

Forventninger til 2020

 • Der forventes en betydelig negativ vækst i dansk økonomi i 2020.
 • Basisindtjeningen forventes – som følge af de gennemførte indtjeningstiltag – at være højere end den realiserede basisindtjening i 2019.
 • Basisomkostningerne forventes – på trods af den underliggende omkostningsinflation – at kunne fastholdes på samme niveau som i 2019.
 • Nedskrivningerne i 2020 vil være negativt påvirket af effekten af COVID-19.
 • Med det formål at effektivisere og automatisere processerne investeres i niveauet 75 mio. kr. Investeringen udgiftsføres under poster med engangskarakter.
 • Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 400-800 mio. kr.
 • Forventningerne til nedskrivningerne samt resultatet efter skat er forbundet med betydelig usikkerhed på nuværende tidspunkt.

Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30
Kommunikationschef Louise Degn-Hansen, tlf. 61 20 48 04