Sydbanks delårsrapport - 1. kvartal 2021

Stærk og lovende start på 2021

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. kvartal 2021

 • Resultat på 291 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 9,5 pct. p.a. efter skat
 • Basisindtjeningen på 1.105 mio. kr. er 15 pct. højere end i samme periode i 2020
 • Basisomkostningerne er 16 pct. højere i forhold til samme periode i 2020 og udgør 833 mio. kr.
 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 81 mio. kr. mod en udgift på 84 mio. kr. i samme
  periode i 2020
 • Bankudlån udgør 61,5 mia. kr. – en stigning på 1,3 mia. kr. i 1. kvartal 2021
 • Samlet kreditformidling udgør 168,1 mia. kr. – en stigning på 2,5 mia. kr. i 1. kvartal 2021
 • Egentlig kernekapitalprocent er faldet med 0,7 procentpoint i forhold til ultimo 2020 og er på 18,1 uden indregning af periodens resultat.

Administrerende direktør Karen Frøsig om Sydbanks resultat for 1. kvartal:
- Det er glædeligt, at resultatet for 1. kvartal viser en klar positiv retning, hvor indtægterne stiger markant som følge af de gennemførte tiltag for at løfte indtjeningen, overtagelsen af Alm. Brand Bank samt højt aktivitetsniveau på de finansielle markeder.

 Administrerende direktør Karen Frøsig om integrationen af Alm. Brand Bank:
- Integrationen af Alm. Brand Bank forløber helt som planlagt. Alle filialer er lagt sammen med de oprindelige Sydbank-filialer. Såvel de tidligere Alm. Brand Bank-medarbejdere som kunder oplever dermed i dagligdagen Sydbank-kulturen, der har rod i ”Den blå tråd”, grundfortællingen samt Sydbanks 10 leveregler.

Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen om Sydbanks håndtering af COVID-19:
- Det glæder mig, at Sydbank er kommet godt igennem det seneste år præget af COVID-19. Banken har udvist en stor evne til at tilpasse sig forholdene. Nu hvor samfundet åbner mere op, forventer vi, at kunderne får behov for et større træk på deres kreditter.

Forventninger til 2021

 • Der forventes en vækst i dansk økonomi i helåret 2021 til trods for forventningen om et 1. halvår med negativ vækst præget af COVID-19
 • Indtjeningen i alt forventes at stige markant som følge af overtagelsen af Alm. Brand Bank og gennemførte tiltag på indlån og gebyrer
 • Basisomkostningerne forventes at stige som følge af overtagelsen af Alm. Brand Bank
 • Nedskrivningerne i 2021 forventes at være på et lavt niveau. Herudover forventes koncernens tilgodehavender hos minkerhvervet stort set indfriet i deres helhed, hvilket potentielt kan medføre tilbageførsel af nedskrivninger optil 150 mio. kr.
 • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i intervallet 150-175 mio. kr. Posten sammensætter sig af omkostninger i relation til ”En stærkere bank”, omkostninger til etableringen af et bank/forsikringspartnerskab samt omkostninger relateret til integration af Alm. Brand Bank
 • Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 850-1.150 mio. kr.
 • Forventningerne til 2021 er som følge af COVID-19-krisen i højere grad end normalt behæftet med usikkerhed.

Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30
Kommunikationschef Louise Degn-Ovesen, tlf. 61 20 48 04