Delårsrapport 1. kvartal 2017

Stærk handelsindtjening, højt beholdningsresultat samt fortsat høj kreditkvalitet sikrer meget tilfredsstillende start på 2017

Sydbank leverer et meget tilfredsstillende regnskab for 1. kvartal 2017 og fortsætter dermed den positive udvikling. Såvel handelsindtjeningen som beholdningsresultatet er realiseret på et meget højt niveau i kvartalet. Nedskrivningerne falder med 71 pct. i forhold til samme periode i 2016. Bankens udlån stiger reelt med 0,4 mia. kr. korrigeret for effekten af den ændrede aftale vedrørende funding af prioritetslån.

Administrerende direktør Karen Frøsig siger som kommentar til Sydbanks resultat for 1. kvartal:

'Det er meget tilfredsstillende at kunne konstatere en fremgang i resultatet efter skat på 164 mio. kr. i forhold til samme periode i 2016. Det er forbedringen i handelsindtjening, nedskrivninger og beholdningsresultat, der skaber fremgangen i resultatet. Resultatet efter skat forrenter egenkapitalen med 15,5 pct. p.a.'

Administrerende direktør Karen Frøsig uddyber:

'Der er grund til forsigtig optimisme, når vi kigger ind i resten af 2017. Bankens kunder har det generelt godt økonomisk. I 2017 sætter Sydbank yderligere fart over tiltag, der styrker vores forretningsmodel til gavn for kunderne og medarbejderne. Det betyder blandt andet, at vi ekstraordinært har afsat 75 mio. kr. til digitalisering af banken samt etablering af en ny realkreditplatform.'

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. kvartal 2017

 • Resultat på 447 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 15,5 pct. p.a. efter skat.
 • Basisindtjening på 1.053 mio. kr. er på niveau med samme periode i 2016.
 • Indtjening i alt på 1.146 mio. kr. En stigning på 4 pct. i forhold til samme periode i 2016.
 • Nedskrivninger på udlån udgør 11 mio. kr. og falder med 71 pct. i forhold til samme periode i 2016.
 • Bankudlån falder med 5,3 mia. kr., svarende til 6,9 pct. i forhold til ultimo 2016. Korrigeret for faldet på 5,7 mia. kr. som følge af funding af prioritetslån er der reelt en stigning i bankudlån på 0,4 mia. kr. i kvartalet.
 • Egentlig kernekapitalprocent er faldet med 0,5 procentpoint i forhold til ultimo 2016 og er på 15,6.
 • Aktietilbagekøb på 664 mio. kr. er påbegyndt den 2. marts 2017.

Forventninger til 2017

 • Der forventes en begrænset vækst i dansk økonomi i 2017.
 • Baseret på renteniveauet ved indgangen til 2017 forventes en basisindtjening på niveau med den realiserede basisindtjening i 2016.
 • Uændret handelsindtjening i forhold til den realiserede indtjening i 2016, men dog afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.
 • Affødt af generelle lønstigninger i finanssektoren og en stigning i lønsumsafgiften på 0,5 pct. forventes en mindre stigning i basisomkostningerne, på trods af iværksatte tiltag.
 • Nedskrivningerne i 2017 forventes at være på niveau med det realiserede i 2016. Usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan dog påvirke nedskrivningsniveauet.
 • Som følge af intensivering af digitaliseringen af banken samt etableringen af en ny realkreditplatform forventes omkostninger med engangskarakter at udgøre i niveauet 75 mio. kr.