Regnskab 2018

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2018

1.-3. kvartal 2018 er præget af stærk kreditkvalitet, en forbedret kundetilfredshed samt lavere indtjening.

Med afsæt i de tilfredsstillende resultater, der er opnået i de to seneste strategiperioder, der har været fra 2014 til nu, offentliggør Sydbank i dag en ny 3-årig strategiplan, der skal sikre at banken fortsætter den gode udvikling, den har vist siden starten af 2014. Strategien hedder: ”En stærkere bank”.

Administrerende direktør Karen Frøsig om Sydbanks resultat for 1.-3. kvartal:

Vi vil være en bank med tilfredse kunder. Derfor er det meget tilfredsstillende, at den indsats, alle i Sydbank har ydet, har løftet kundetilfredsheden. De første 9 måneder af 2018 har været præget af en fortsat styrkelse af kundernes solide økonomiske forhold. Dette medfører tilbageførsel af nedskrivninger for 6. kvartal i træk. Som følge af en lavere indtjening i 3. kvartal end ventet nedjusterer vi vores forventninger til resultatet efter skat til at være i intervallet 1.250-1.325 mio. kr.

Som kommentar til Sydbanks nye 3-årige strategiplan siger hun:

- Vi bygger en stærkere bank med det formål at styrke vores markedsposition i strategiperioden. Det skal være mere værdiskabende at være kunde i vores bank, det skal være nemmere at være medarbejder, og vi skal være mere tydelige. Sådan kan vores strategiske retning for de næste tre år kort sammenfattes. Retningen betyder, at vi endnu tydeligere omsætter værdierne fra Den blå tråd og bankens grundfortælling til værdi, for vores kunder, for vores aktionærer, for medarbejderne og for samfundet.

Hun uddyber:

- Vi bygger en stærkere bank med fokus på tre temaer: ”Kunden først”, ”Mere Sydbank” og ”Det, der virker”. Temaerne skal gå hånd i hånd med en lønsomhed, der er så god, at vi også i fremtiden er en fri og handlekraftig bank.

Temaerne er vores vejviser og forudsætningen for, at vi kan opfylde den kommende strategis mål om fortsat at have kunden i centrum, være arbejdsplads for nogle af sektorens dygtigste og mest engagerede medarbejdere samt styrke vores profil og synlighed på markedspladsen, blandt medarbejderne og i samfundet generelt.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1.-3. kvartal 2018

• Resultat på 963 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 11,2 pct. p.a. efter skat.
• Basisindtjening på 3.003 mio. kr. er 4 pct. lavere end samme periode i 2017.
• Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 71 mio. kr., svarende til en forbedring på 33 mio. kr. i forhold til samme periode i 2017.
• Samlet kreditformidling falder med 1,1 mia. kr., svarende til 0,7 pct. i forhold til ultimo 2017.
• Aktietilbagekøb på 500 mio. kr. er påbegyndt den 21. februar 2018 og forhøjet med 750 mio. kr. på den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2018, således at det samlede aktietilbagekøbsprogram er på 1.250 mio. kr. Det samlede aktietilbagekøbsprogram har reduceret kapitalprocenterne med 2,1 procentpoint.
• Egentlig kernekapitalprocent er – primært som følge af det samlede aktietilbagekøbsprogram – reduceret med 1,2 procentpoint i forhold til ultimo 2017 og er på 16,1 uden indregning af periodens resultat. Ved indregning af 50 pct. af periodens resultat udgør den egentlige kernekapitalprocent 17,0.

Forventninger til 2018 – nedjusteres

• Der forventes en begrænset vækst i dansk økonomi i 2018.
• Indtjeningen i alt forventes at være lavere end den realiserede indtjening i 2017.
• Der forventes en mindre stigning i basisomkostningerne i 2018.
• Nedskrivningerne i 2018 forventes at være på et lavt niveau.
• Poster med engangskarakter, netto forventes at udgøre en indtægt i niveauet 60 mio. kr.
• Forventningerne til resultatet efter skat nedjusteres til at være i intervallet 1.250-1.325 mio. kr. Ved aflæggelsen af halvårsregnskabet var forventningen for året et resultat efter skat i den nedre del af intervallet 1.340-1.540 mio. kr.

Yderligere oplysninger

Økonomidirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 24 00

Kommunikationsdirektør Søren Hansen Reumert, tlf. 25 43 18 15

Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og økonomidirektør Jørn Adam Møller gennemgår i dag kl 10.00 (CET) rapporten på en telekonference. Telekonferencen afvikles på dansk og kan følges via www.sydbank.dk/omsydbank

Danske deltagere skal ringe på 70 22 35 00, mens deltagere uden for Danmark skal ringe på +44 (0) 207 57 21 187. Følgende kode skal bruges for at logge ind: 52490722#

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2018

Bilag til telekonference

Link til telekonference

Indkaldsnumre:
DK: +45 70223500
UK: +44 (0) 2075721187

Pin:
52490722#

Delårsrapport 1. halvår 2018

Første halvår har været præget af en fortsat styrkelse af kundernes solide økonomiske forhold. Dette medfører tilbageførsel af nedskrivninger for femte kvartal i træk – på trods af betydelige nedskrivninger på landbrugskunder, herunder en forøgelse af det ledelsesmæssige skøn med 50 mio. kr. Samlet set fastholder vi vores forventninger om et resultat efter skat i intervallet 1.340-1.540 mio. kr. Grundet udviklingen i beholdningsresultatet forventes resultatet efter skat at lande i den nedre del af intervallet.

Delårsrapport 1.halvår 2018

Bilag til telekonference

Se telekonference

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Sydbank leverer et tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 2018 og fastholder dermed et højt indtjeningsniveau. Basisindtjeningen realiseres på samme høje niveau som i 1. kvartal 2017. Handelsindtjeningen realiseres på et tilfredsstillende niveau. Den gode kreditkvalitet medfører tilbageførsel af nedskrivninger for 4. kvartal i træk. Koncernens udlån falder reelt med 0,3 mia. kr., når der korrigeres for effekten af fundingen af prioritetslån.

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Bilag til telekonference

Se telekonference