Sydbanks delårsrapport – 1. halvår 2021

Indtjeningen stiger med 20 pct.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. halvår 2021

 • Resultat på 645 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 10,4 pct. p.a. efter skat
 • Basisindtjeningen på 2.193 mio. kr. er 20 pct. højere end i samme periode i 2020
 • Basisomkostningerne er 16 pct. højere i forhold til samme periode i 2020 og udgør 1.647 mio. kr.
 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 206 mio. kr. mod en udgift på 42 mio. kr. i samme periode i 2020
 • Bankudlån udgør 61,4 mia. kr. – en stigning på 1,2 mia. kr. i 1. halvår 2021
 • Samlet kreditformidling udgør 168,9 mia. kr. – en stigning på 3,3 mia. kr. i 1. halvår 2021
 • Egentlig kernekapitalprocent er faldet med 1,1 procentpoint i forhold til ultimo 2020 og er på 17,7 uden indregning af periodens resultat.

Vi tager en række initiativer for at styrke:

 • Sydbanks position – Danmarks Erhvervsbank – betydelig stigning i kendskabet til Sydbank
 • indtjeningen – med tilpassede vilkår på erhvervsindlån
 • vores kundefokus – ved at ændre Sydbanks organisation
 • bankens maskinrum – vi gør det lettere at være rådgiver i Sydbank.

Danmarks Erhvervsbank – betydelig stigning i kendskabet til Sydbank

Vores målrettede arbejde med at øge kendskabet til Sydbanks styrker og kompetencer på erhvervsområdet giver målbare resultater:

 • en betydelig stigning i kendskabet til Sydbank
 • mange positive reaktioner på kampagnen
 • nye kunder på bøgerne
 • flere forretninger med bestående kunder.

Næste fase af kampagnen vil have fokus på værdiskabelse og konkrete kundefordele. Sydbank – Danmarks Erhvervsbank.

Tilpassede vilkår på erhvervsindlån

Sydbanks indlånsoverskud sætter ved udgangen af 1. halvår 2021 ny rekord. Vi tilpasser rentesatsen for erhvervskundernes indlånskonti fra -0,75 pct. til -0,95 pct. og følger dermed udviklingen på markedspladsen.

Ændring af Sydbanks organisation

Sydbank vil styrke sin position på såvel Private Banking som på privatkundeområdet. Derfor opdeles det centrale område for Privat og Private Banking i 2 områder. Herefter er der et centralt område for hver af kundegrupperne – Erhverv, Private Banking og Privat. Dette skal medvirke til at sikre en tydeliggørelse af bankens kompetencer, styrker og værditilbud for den enkelte kunde.
Samtidig styrkes forankringen af de kundevendte områder i direktionen. Hermed sikres et større kundefokus i hele banken – startende på direktionsniveau.

Vi gør det lettere at være rådgiver i Sydbank

Vi fortsætter med at styrke bankens maskinrum. Digitalisering og automatisering af opgaver accelereres yderligere gennem indførelse af ny overdragelsesportal for privatkundesager. Vi arbejder kontinuerligt på at levere hurtigere med højere kvalitet, at skabe en nemmere og mere enkel hverdag for vores medarbejdere, og at bygge et mere omkostningseffektivt maskinrum til gavn for bankens aktionærer.

Administrerende direktør Karen Frøsig om Sydbanks resultat for 1. halvår:
-       En indtjeningsvækst på 20 pct. er stærk og er effekten af iværksatte tiltag, herunder overtagelsen af Alm. Brand Bank, der står for halvdelen af indtjeningsvæksten.

Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen om Sydbanks kapitalforhold:
-       Vi udviste stor ansvarlighed, da vi sidste år annullerede den udmeldte kapitaludlodning til aktionærerne. Jeg håber og forventer, at der fra myndighedernes side bliver åbnet op for effektuering af de aflyste udlodninger senere på året.

Forventninger til 2021

 • Der forventes en vækst i dansk økonomi i 2021. Væksten forventes at være større end den negative vækst i 2020
 • Indtjeningen i alt forventes at stige markant som følge af overtagelsen af Alm. Brand Bank og gennemførte tiltag på indlån og gebyrer
 • Basisomkostningerne forventes at stige som følge af overtagelsen af Alm. Brand Bank
 • Nedskrivningerne i 2021 forventes at være en nettotilbageførsel i niveauet 250 mio. kr.
 • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i intervallet 100-150 mio. kr. Posten sammensætter sig af omkostninger i relation til ”En stærkere bank”, omkostninger til etableringen af et bank/forsikringspartnerskab samt omkostninger relateret til integration af Alm. Brand Bank
 • Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 1.150-1.350 mio. kr.
 • Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger blandt andet af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold.

Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30
Afdelingsdirektør Louise Degn-Ovesen, tlf. 61 20 48 04