Regnskab 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Halvåret er præget af forbedret kreditkvalitet, usikkerhed om effekten af den tørre sommer på landbrugets forhold samt et negativt beholdningsresultat afledt af den globale usikkerhed.

Administrerende direktør Karen Frøsig siger som kommentar til Sydbanks resultat for 1. halvår:

- Første halvår har været præget af en fortsat styrkelse af kundernes solide økonomiske forhold. Dette medfører tilbageførsel af nedskrivninger for femte kvartal i træk – på trods af betydelige nedskrivninger på landbrugskunder, herunder en forøgelse af det ledelsesmæssige skøn med 50 mio. kr. Nedskrivningerne på landbrug er primært en konsekvens af den usædvanlige tørkeperiode i denne sommer. En større global usikkerhed har medført et betydeligt negativt beholdningsresultat. Samlet set fastholder vi vores forventninger om et resultat efter skat i intervallet 1.340-1.540 mio. kr. Grundet udviklingen i beholdningsresultatet forventes resultatet efter skat at lande i den nedre del af intervallet.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. halvår 2018

• Resultat på 668 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 11,7 pct. p.a. efter skat.
• Basisindtjening på 2.040 mio. kr. er 3 pct. lavere end samme periode i 2017.
• Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 57 mio. kr., svarende til en forbedring på 48 mio. kr. i forhold til samme periode i 2017.
• Samlet kreditformidling falder med 0,9 mia. kr., svarende til 0,6 pct. i forhold til ultimo 2017.
• Aktietilbagekøb på 500 mio. kr. er påbegyndt den 21. februar 2018 og forhøjet med 750 mio. kr. på den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2018, således at det samlede aktietilbagekøbsprogram er på 1.250 mio. kr. Det samlede aktietilbagekøbsprogram har reduceret kapitalprocenterne med 2,1 procentpoint.
• Egentlig kernekapitalprocent er – primært som følge af det samlede aktietilbagekøbsprogram – reduceret med 1,8 procentpoint i forhold til ultimo 2017 og er på 15,5 uden indregning af periodens resultat. Ved indregning af 50 pct. af periodens resultat udgør den egentlige kernekapitalprocent 16,1.

 Forventninger til 2018

• Der forventes en begrænset vækst i dansk økonomi i 2018.
• Indtjeningen i alt forventes at være på niveau med den realiserede indtjening i 2017.
• Der forventes en mindre stigning i basisomkostningerne i 2018.
• Nedskrivningerne i 2018 forventes at være på et lavt niveau.
• Poster med engangskarakter, netto forventes at udgøre en indtægt i niveauet 35 mio. kr.
• Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 1.340-1.540 mio. kr. Baseret på beholdningsresultatet i 1. halvår 2018 forventes nu et resultat efter skat i den nedre del af intervallet.

 Yderligere oplysninger

Økonomidirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 24 00

Kommunikationschef Dan Prangsgaard, tlf. 21 54 18 74

 Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og økonomidirektør Jørn Adam Møller gennemgår i dag kl 10.00 (CET) rapporten på en telekonference. Telekonferencen afvikles på dansk og kan følges via www.sydbank.dk/omsydbank

 Danske deltagere skal ringe på 70 22 35 00, mens deltagere udenfor Danmark skal ringe på +44 (0) 207 57 21 187. Følgende kode skal bruges for at logge ind: 75245303#

Delårsrapport 1.halvår 2018

Bilag til telekonference

Link til telekonference:

Indkaldsnumre:
DK: +45 70223500
UK: +44 (0) 2075721187

Pin:
75245303#

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Sydbank leverer et tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 2018 og fastholder dermed et højt indtjeningsniveau. Basisindtjeningen realiseres på samme høje niveau som i 1. kvartal 2017. Handelsindtjeningen realiseres på et tilfredsstillende niveau. Den gode kreditkvalitet medfører tilbageførsel af nedskrivninger for 4. kvartal i træk. Koncernens udlån falder reelt med 0,3 mia. kr., når der korrigeres for effekten af fundingen af prioritetslån.

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Bilag til telekonference

Se telekonference