Ledelse og organisation

Vores organisationsfilosofi tager udgangspunkt i kundens behov og baserer sig på en delegering af faglig kompetence og beslutningskraft til de kundevendte enheder.

Sydbanks bestyrelse

Sydbanks bestyrelse består af 6-10 af repræsentantskabets medlemmer samt 4 medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen, dog vælges medarbejderrepræsentanter for 4 år ad gangen. Direktionen har den daglige ledelse af banken, men skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.

Lars Mikkelgaard-Jensen

Formand

 • Valgt til bestyrelsen i 2015
 • Medlem af Risikoudvalget og Digitaliseringsudvalget

Jacob Chr. Nielsen

Næstformand

 • Valgt til bestyrelsen i 2014
 • Medlem af Revisionsudvalget og Nomineringsudvalget

Janne Moltke-Leth

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2016
 • Formand for Nomineringsudvalget
 • Medlem af Risikoudvalget

Susanne Schou

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2018
 • Formand for Digitaliseringsudvalget
 • Medlem af Nomineringsudvalget

Gitte Poulsen

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2019
 • Formand for Lønudvalget
 • Medlem af Revisionsudvalget

Jon Stefansson

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2019
 • Medlem af Risikoudvalget og Lønudvalget

Henrik Hoffmann

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2020
 • Formand for Risikoudvalget

Søren Holm

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2020
 • Formand for Revisionsudvalget
 • Medlem af Digitaliseringsudvalget

Carsten Andersen

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2018
 • Valgt af medarbejderne
 • Medlem af Revisionsudvalget

Kim Holmer

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2018
 • Valgt af medarbejderne

Jarl Oxlund

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2014
 • Valgt af medarbejderne
 • Medlem af Digitaliseringsudvalget

Jørn Krogh Sørensen

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2018
 • Valgt af medarbejderne
 • Medlem af Lønudvalget
Repræsentantskab

Sydbanks repræsentantskab består af et fastsat antal aktionærer og vælges på generalforsamlingen. Repræsentantskabet er geografisk opdelt med udgangspunkt i bankens områdeinddeling, og for hvert område vælges et antal repræsentantskabsmedlemmer for 3 år ad gangen.

Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og efter bedste evne at repræsentere Sydbank og bistå bestyrelse og direktion. Derudover vælger repræsentantskabet bestyrelsens medlemmer (dog ikke de medarbejdervalgte).

Se medlemmerne af Repræsentantskabet

Lokalråd
Revisionsudvalg

Sydbanks bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, der som forberedelse til bestyrelsens behandling gennemgår regnskabs- og revisionsmæssige forhold.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

Kommisorium for revisionsudvalg

Udvalget består af Søren Holm, Jacob Chr. Nielsen, Gitte Poulsen og Carsten Andersen.

Lønudvalg

Sydbanks bestyrelse har nedsat et lønudvalg. Udvalget refererer til den samlede bestyrelse.

Udvalget består af Gitte Poulsen, Jon Stefansson og Jørn Krogh Sørensen.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

Kommisorium for lønudvalg

Lønudvalget formulerer bankens lønpolitik for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Gruppen af job-funktioner, som er væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner, fastlægges af lønudvalget og revideres/tilpasses mindst én gang årligt. Den gældende lønpolitik gennemgås, revideres og forelægges for den samlede bestyrelse mindst én gang årligt. Efter godkendelse i bankens bestyrelse bliver lønpolitikken forelagt for generalforsamlingen, der tager endelig stilling til politikken.

Én gang årligt (primo januar) sørger lønudvalget for, at der foretages kontrol af, om lønpolitikken overholdes, og resultatet af kontrollen afrapporteres til den samlede bestyrelse.

Vederlagsrapport for 2020
Lønpolitik

Vederlag i regnskabsåret 2020

Nomineringsudvalg

Sydbanks bestyrelse har nedsat et nomineringsudvalg, der skal arbejde for at bestyrelsen har tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer til at lede banken på betryggende vis.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

Kommisorium for nomineringsudvalg

Udvalget refererer til bestyrelsen.

Udvalget består af Janne Moltke-Leth, Jacob Chr. Nielsen og Susanne Schou. 

Nomineringsudvalget skal årligt vurdere bestyrelsens og direktionens sammensætning og kvalifikationer. Udvalget støtter bestyrelsen ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og skal i den forbindelse udarbejde en mangfoldighedspolitik, der beskriver de kvalifikationer og kompetencer, der skal være til stede i bestyrelsen. Endvidere opstiller udvalget måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.

Risikoudvalg

Sydbanks bestyrelse har nedsat et risikoudvalg, der skal støtte bestyrelsen i arbejdet med risici.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

Kommisorium for risikoudvalg

Udvalget refererer til bestyrelsen.

Risikoudvalget skal give bestyrelsen et overblik over bankens faktiske risikobillede og forberede fastlæggelsen af bankens overordnede risikoprofil og strategi, herunder de risici der knytter sig til bankens forretningsmodel. Risikoudvalget påser, at bestyrelsens politikker og retningslinjer inden for risikoområdet er implementeret og fungerer effektivt i banken.

Udvalget består af Henrik Hoffmann, Janne Molke-Leth, Jon Stefansson og Lars Mikkelgaard-Jensen.

Digitaliseringsudvalg

Sydbanks bestyrelse har nedsat et digitaliseringsudvalg, der skal støtte bestyrelsen i arbejdet og tilsynet med den løbende digitalisering af banken.

Kommissorium for Digitaliseringsudvalg

Udvalget består af Susanne Schou, Lars Mikkelgaard-Jensen, Søren Holm og Jarl Oxlund.

Underskriftscirkulære

Karen Frøsig

Adm. direktør

Bjarne Larsen

Bankdirektør

Jørn Adam Møller

Bankdirektør

 • Direktion

  Karen Frøsig
  Bjarne Larsen
  Jørn Adam Møller

  • Revision

   Poul-Erik Winther

 • Sekretariat, digitalisering & strategi

  Flemming Ramberg Mortensen

 • Jura

  Karin Sønderbæk

 • Compliance

  Lone Frederiksen

 • Risiko

  Bjørn S. Clausen

Fællesfunktioner

 • Corporate Banking and Finance

  Steen S. Hansen

 • Erhverv

  Claus Peter Michelsen

 • IT Udvikling

  Jacob F. Kristiansen

 • IT Service

  Erik Meldgaard

 • Private Banking

  Steen Sandager

 • Privat

  Dennis Vibjerg

 • Transaction Banking

  Niels Skylvad

 • Sydbank Direkte

  Torben Bruun Jørgensen

 • Markets

  Pia B. Andersen

 • HR & Organisation

  Else Guldager

 • Kapitalforvaltning

  Michael Andersen

 • Kredit

  Stig Westergaard

 • Kommunikation & Marketing

  Søren Hansen Reumert

 • Økonomi

  Jacob Stig Blomberg

 • Operations

  Morten Barsballe Nielsen

Linjefunktioner

 • Område Fyn

  Claus Braad Hansen

 • Område Horsens

  Claus Brandt

 • Område Hovedstaden

  Søren Gadeberg

 • Område Kolding

  Søren Olling

 • Område Midtjylland

  Claus Brændstrup

 • Område Nordjylland

  Claus Starbæk

 • Område Sjælland

  Jesper Lund Wimmer

 • Område Sønderborg

  Bente Skylvad

 • Område Sønderjylland

  Laurids Kudsk

 • Område Vejle

  Tina K. Lyngsø

 • Område Vestjylland

  Frank Bondorph

 • Område Aarhus

  Torben R. Rasmussen

 • Område Tyskland

  Kim Møller Nielsen

 • Sydbank Landbrug

  Brian Skov Nielsen