Sydbank ønsker at investere ansvarligt og bæredygtigt. Vi ønsker, at vores beslutninger hviler på et solidt og opdateret grundlag, hvor vi – i forhold til finansielle og forretningsmæssige risici – analyserer ESG-forhold. Vi ønsker at være aktive ejere, der er i konstruktiv dialog med de selskaber, vi investerer i.

Målsætning: 50-70 pct. lavere CO2e-aftryk fra investeringer i 2030 i forhold til CO2e-aftrykket i 2020.

Sydbanks målsætning om at reducere CO2e-aftrykket fra investeringer handler om at tage ansvar for samfundet og for vores kunder. Sydbank tager ansvar for samfundet ved at opsætte et mål, som overholder kravene til begrænsning af temperaturstigninger under Paris-aftalen. Sydbank tager ansvar for vores kunder ved at drive en ansvarlig kapitalforvaltning, hvor vi er ekstra opmærksomme på, hvordan vi håndterer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, såkaldte ESG-risici, i vores overordnede investeringsproces.

Der er en risiko for, at CO2e-udledning kan have en negativ indvirkning på værdien af vores investeringer. Klimaforandringer drevet af CO2e-udledning kan bidrage til mere ekstremt vejr, som kan påvirke selskabernes fysiske aktiver fx produktionsanlæg. Herudover kan selskaber med stor CO2e-udledning risikere at blive pålagt afgifter på udledningen eller blive udkonkurreret af nye og mindre udledningstunge teknologiske løsninger – begge udfald vil påvirke indtjeningsevnen i det enkelte selskab og dermed værdien af vores investering. Ved at have en målsætning på CO2e-udledningen af vores investeringsportefølje er vi således med til at sikre kunderne det bedst mulige risikojusterede afkast.

På nuværende tidspunkt er CO2e-data mest udviklet inden for børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer målt både på kvantitet og kvalitet. Derfor er det også disse to aktivklasser som i første omgang indgår i opgørelsen af CO2e-aftrykket. Investeringsaktiviteter inden for statsobligationer og realkreditobligationer er ikke medtaget i opgørelsen. CO2e-data forbedres løbende, og vi har en forventning om at kunne inkludere flere aktivklasser i målsætningen i takt med at CO2e-data forbedres.

CO2e-aftrykket af investeringsporteføljen beregnes i overensstemmelse med anbefalingerne i Finans Danmarks CO2-model, og dækker over selskabernes scope 1 og scope 2 CO2e-udledning. Sammenligningsåret for målsætningen er CO2e-aftrykket af investeringsporteføljen ultimo 2020.

Vi arbejder med målsætningen gennem aktivt ejerskab og eksklusion. Aktivt ejerskab giver Sydbank mulighed for at påvirke selskabers udvikling igennem dialog og stemmeafgivelse på generalforsamlinger. Vi mener grundlæggende, at frasalg af forurenende selskaber i strategisk vigtige industrier som fx cement- og stålindustrien ikke vil bidrage effektivt til reduktion af den faktiske CO2e-udledning på verdensplan. I nogle tilfælde kan eksklusion af selskaber og lande dog være en nødvendighed for at sikre en ansvarlig investeringsproces. I investeringsprocessen kombinerer vi fokus på CO2e-udledning med et bredere fokus på selskabernes generelle håndtering af ESG-risici for at sikre, at vi ikke gør skade på andre temaer inden for ESG, når vi udvælger investeringer med et lavt CO2e-aftryk.

En af de store udfordringer med målsætningen er, at vi er stærkt afhængige den faktiske udvikling i den globale CO2e-udledning. Selskaberne i vores investeringsportefølje skal generelt formå at sænke deres CO2e-udledning betydeligt, hvis vi skal indfri vores målsætning om en samlet investeringsportefølje, der overholder kravene i Paris-aftalen.

 

Du kan læse mere om Sydbanks arbejde med ansvarlige investeringer her:
Se kapitlet om ”ESG i kerneforretningen” i årsrapporten
Sydbanks politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab