Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering: En del af vores samfundsansvar

Når kriminelle lykkes med at hvidvaske udbyttet af deres kriminelle aktiviteter eller give økonomisk støtte til terroraktiviteter, skaber det utryghed i samfundet og det finansielle system bliver undermineret. 

Sammen med myndighederne og de øvrige pengeinstitutter har vi i Sydbank et stort samfundsansvar, når det kommer til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering — og det ansvar, tager vi alvorligt. 

I Sydbank arbejder vi ud fra princippet om, at vi skal kunne tåle at blive kigget i kortene – særligt, når vores kunder har spørgsmål om bankens hvidvaskbekæmpelse, men også når samarbejdspartnere og myndigheder ønsker oplysninger om vores beredskab. Derfor kan du på denne side læse mere om, hvordan vi i Sydbank tager vores rolle som "dørvogter" til det finansielle system alvorligt og vores arbejde med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. 

Hvad er hvidvask og terrorfinansiering? 

Hvidvask og terrorfinansiering er begge to begreber for økonomisk kriminalitet.

Der er tale om hvidvask, når man forsøger at skjule, at penge stammer fra en ulovlig handling og på den måde får pengene til at fremstå legale. Med andre ord vasker man "sorte penge" om til "hvide penge". Sorte penge kan opstå ved mange former for kriminalitet, som fx handel med narko, menneskehandel, migrantsmugling, cyberkriminalitet, diverse former for svindel og handel med både lovlige og ulovlige varer. 

Der er tale om terrorfinansiering, når man igennem fx indsamling, overførsel eller videregivelse af penge støtter terroraktiviteter. 

Hvordan kan bankerne blive misbrugt til hvidvask? 

Sydbank er sammen med sektorens andre banker særligt udsatte i forhold til at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. 

Bankerne kan blive misbrugt til hvidvask i flere led, når de kriminelle vasker penge hvide. De kriminelle skal fx bruge en bank, når "sorte penge" skal anbringes i det finansielle system – hvilket de slører ved at foretage mange transaktioner mellem deres egne og andres konti. Derudover kan banken blive misbrugt, når pengene igen skal vaskes hvide og integreres i den kriminelles egen økonomi.

 

Sådan bekæmper vi hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet

Tæt sektorsamarbejde gennem Finans Danmark

I Danmark har den finansielle sektor et tæt samarbejde om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet gennem den finansielle sektors brancheorganisation Finans Danmark. Samarbejdet består bl.a. af løbende sparring om, hvordan hvidvaskloven skal efterleves og hvordan sektoren kan forbedre de samlede foranstaltninger.

Læs mere om sektorsamarbejdet på Finans Danmarks hjemmeside

Sydbank følger hvidvaskloven

For at forhindre hvidvask og terrorfinansiering og holde de kriminelle ude af det finansielle system, har vi i Danmark en hvidvasklov. Hvidvaskloven stiller en lang række krav til de finansielle aktører, herunder os som bank, i forhold til, hvordan vi skal medvirke til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Derudover er hvidvask og terrorfinansiering gjort strafbart i straffeloven.

Vores nugældende hvidvasklov fik vi i 2017. Loven bygger på fælles regler i EU, men den indeholder naturligvis også en række særlige regler, der kun gælder i Danmark. De grundlæggende krav til Sydbanks arbejde med hvidvaskbekæmpelse er derfor i det store hele identisk med de regler, der gælder for andre banker i Danmark og EU.

Se den gældende hvidvasklov her

Principperne i loven er, at der skal anvendes en risikobaseret tilgang i hvidvaskbekæmpelsen. Dette betyder, at Sydbank skal have mest fokus på de områder, hvor der er størst risiko for, at banken kan blive misbrugt  til hvidvask og terrorfinansiering.

Finanstilsynet har udgivet en vejledning til hvidvaskloven. Vejledningen er af meget overordnet karakter, idet Sydbank selv skal opstille de nødvendige foranstaltninger for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Foranstaltningerne skal opstilles ud fra Sydbanks forretningsmodel og de risici, som vi selv har vurderet, er aktuelle for os. Dette kan du læsere nærmere om i afsnittet "Den risikobaserede tilgang".

Se den gældende vejledning her

Den risikobaserede tilgang

Hvidvaskloven bygger på en risikobaseret tilgang til hvidvaskbekæmpelse. Det betyder, at Sydbank skal fokusere på de områder, hvor der er størst risiko for, at Sydbank bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

For at skabe et overblik over, hvor der skal være størst fokus, identificerer og vurderer vi, hvor der er størst risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Dette gør vi med udgangspunkt i bankens forretningsmodel, så risikoen bliver vurderet i forhold til bankens kunder, produkter, transaktioner, leveringskanaler og det geografiske område, hvor banken fører forretning.

I udgangspunktet vil Sydbanks risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering altid være høj, idet Sydbanks forretningsområde netop er at håndtere penge for kunderne. Den reelle risiko er dog lavere, når man tager højde for de foranstaltninger, der er opstillet for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Et eksempel: En kunde, der ikke ønsker at afgive oplysninger om sin identitet, og som ønsker at overføre penge til Bahamas, vil være forbundet med høj risiko. Dette skyldes, at kunden ønsker anonymitet, og fordi der skal gennemføres transaktioner til et land, der betragtes som et skattely. I Sydbank stiller vi altid krav om at kende identiteten på vores kunder, og hvis kunden ønsker at foretage transaktioner til et skattelyland, vil der være skærpet opmærksomhed omkring kundeforholdet og transaktionerne. På grund af de opstillede foranstaltninger vil den reelle risiko således være lavere end i udgangspunktet.

Hvidvaskpolitik 

Når der er skabt et fuldt overblik over de områder, hvor Sydbank potentielt kan blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering, skal der udarbejdes en hvidvaskpolitik, som sætter rammerne for bankens arbejde med hvidvaskbekæmpelse.

Du kan se Sydbanks hvidvaskpolitik her

Hvidvaskpolitikken danner rammen for de interne forretningsgange og arbejdsbeskrivelser, som Sydbanks medarbejdere skal følge i deres daglige arbejde. I Sydbank har vi en afdeling med dedikerede medarbejdere, som skriver og vedligeholder bankens forretningsgange og opsætter de nødvendige foranstaltninger og processer til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Konklusionerne i den overordnede risikovurdering bliver også anvendt til at risikovurdere de enkelte kunder i banken. Alle kunder får en risikoprofil, som afhænger af deres aktiviteter i banken. Fx vil store erhvervskunder med komplicerede ejerforhold, som gennemfører transaktioner til lande, der er forbundet med høj hvidvaskrisiko, have en forhøjet risikoprofil. Privatkunder, som alene har deres lønindkomst, handler i det lokale supermarked og tager på sommerferie i Europa, vil have en lavere risikoprofil. Risikoprofilen er afgørende for, hvordan Sydbank skal håndtere det pågældende kundeforhold i forhold til reglerne i hvidvaskloven.

Bekæmpelse gennem risikostyring

En bank kan have opstillet de mest effektive foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, men de virker kun, hvis de bliver efterlevet og løbende bliver evalueret. Vi lægger derfor i Sydbank stor vægt på, at vi har et stærkt set up i forhold til risikostyring, kontrol og ledelsesfokus.

I Sydbank er et direktionsmedlem udnævnt som den øverste ansvarlige for, at Sydbank efterlever hvidvasklovens regler. For at sikre ledelsesmæssig fokus i resten af bankens organisation, bliver der hvert kvartal holdt møde i bankens hvidvaskudvalg. Medlemmerne i udvalget er de områdedirektører, der har medarbejdere, som arbejder med hvidvaskbekæmpelse. I hvidvaskudvalget bliver  status på området, nye trends og nye foranstaltninger drøftet.

Afdelingen AML Risikostyring følger løbende udviklingen i Sydbanks arbejde med hvidvaskbekæmpelse samt de trends, myndighederne fremhæver i forhold til hvidvask og terrorfinansiering. Denne afdeling vedligeholder Sydbanks overordnede risikovurdering og udarbejder hvert kvartal en rapport til bankens direktion og bestyrelse, som beskriver det aktuelle risikobillede i banken samt status på arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Interne kontroller

For at monitorere Sydbanks risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering samt sikre at Sydbanks forretningsgange bliver efterlevet af medarbejderne, er der opsat en lang række interne kontroller, som gennemføres dels i de enkelte forretningsområder og dels centralt på hovedkontoret. Resultatet af disse kontroller rapporteres til Sydbanks direktion og bestyrelse, så den øverste ledelse har indsigt i status på Sydbanks regelefterlevelse.

Compliance-afdelingen fører løbende kontrol med, om forretningsområderne gennemfører de planlagte kontroller, samt om kontrollerne er gennemført korrekt. Derudover undersøger Compliance-afdelingen, om Sydbanks set up på hvidvaskbekæmpelsesområdet lever op til gældende regler. 

Intern revision 

For en bank af Sydbanks størrelse er der i lovgivningen krav om, at banken har en intern revision, som refererer direkte til bankens bestyrelse. Intern revision foretager årligt en gennemgang af bankens arbejde med hvidvaskbekæmpelse – både det arbejde der udføres af forretningen og det kontrolarbejde, der gennemføres i Compliance-afdelingen.  

Inspektioner fra Finanstilsynet 

Endelig foretager Finanstilsynet med passende intervaller inspektioner på hvidvaskområdet. Når Finanstilsynet har foretaget en inspektion i Sydbank, er vi forpligtet til at offentliggøre resultatet af inspektionen.

Se de seneste tilsynsrapporter her

Kundekendskabsproceduren: Vi skal kende vores kunder

Det er et krav i hvidvaskloven, at vi som bank kender vores kunder og ved, hvad kunderne skal bruge banken til. Kundekendskabet skal løbende opdateres, og derfor skal nye kunder svare på en række spørgsmål om deres forventede aktivitet i banken, når de bliver kunde og i det løbende kundeforhold.

Udover at have et indgående kendskab til vores kunders aktiviteter gennem banken, skal vi også have oplyst den enkelte kundes identitet og kontrollere identiteten ved en pålideligkilde. I praksis betyder det, at kunden skal aflevere et legitimationsdokument, som fx et pas eller et kørekort. Dette er derfor årsagen til, at kunder bliver bedt om at fremvise legitimation.

Ved erhvervskunder skal banken også vide, hvordan ejer- og kontrolstrukturen er i virksomheden samt indhente og kontrollere identitetsoplysninger ved de personer, der ultimativt ejer virksomheden (reelle ejer).

Du kan læse mere om de krav Sydbank stiller i forbindelse med kundekendskabsproceduren her

Opbevaring af data

Hvidvaskloven stiller krav om, at bankerne gemmer de oplysninger, som indhentes om bankens kunder i forbindelse med kundekendskabsproceduren. Endvidere skal banken gemme oplysninger om de transaktioner, som kunderne har gennemført gennem banken.

Du kan læse mere om Sydbanks håndtering af persondata her

Sådan overvåger og monitorerer vi mistænkelige transaktioner og aktiviteter

Hvidvaskloven pålægger bankerne at identificere transaktioner og aktiviteter, der er mistænkelige. Når en medarbejder i Sydbank oplever noget mistænkeligt eller ser nogle mistænkelige transaktioner, tager medarbejderen fat i afdelingen AML Transaktionsovervågning. Denne afdeling foretager den nærmere vurdering af, om der foreligger en mistænkelig adfærd, der skal underrettes til Hvidvasksekretariatet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet).

Læs mere hos Hvidvasksekretariatet her

Bankerne skal alene underrette om adfærd og transaktioner, der forekommer mistænkelige. Det er de offentlige myndigheder som politiet, politiets efterretningstjeneste, skattestyrelsen og kommunerne, der foretager den nærmere efterforskning i sagen og vurderer, om der skal tages retslige skridt mod kunden.

Hvis ikke Sydbank foretager de nødvendige indberetninger, kan bankens straffes med bøde. Dette gælder i øvrigt også for den bankrådgiver, der ikke deler sin viden med AML Transaktionsovervågning, når rådgiveren ser noget mistænkeligt. Medarbejderne i Sydbank har en udvidet tavshedspligt i disse tilfælde. Dette betyder, at vi ikke må fortælle om mistanken til andre end AML Transaktionsovervågning og myndighederne. Derfor bliver man som kunde ikke orienteret af banken, hvis der er foretaget en underretning til myndighederne, idet Sydbank i så fald ville bryde hvidvaskloven.

Whistleblowerordning - alle anmeldelser om ulovligheder bliver vurderet

Bankens medarbejdere og eksterne interessenter har adgang til en whistleblowerordning, hvor det er muligt at anmelde eventuelle ulovligheder i banken. Sydbank har valgt en løsning, der giver anmelderen mulighed for at kommunikere anonymt med banken gennem hele forløbet. En anmeldelse registreres både internt i banken og ved et eksternt advokatkontor. Fordi anmeldelsen modtages flere steder, er det ikke muligt at undertrykke en anmeldelse. På den måde sikrer vi, at alle anmeldelser bliver vurderet.

Gå til whistleblowerportalen her

Sydbank følger de seks adfærdsprincipper

I banksektoren har vi i fællesskab besluttet, at implementere og følge seks adfærdsprincipper. Nedenfor følger en kort redegørelse for, hvordan vi blandt andet følger de seks principper i Sydbank:

1 - Vi sætter etik før profit

Princippet er forankret i Sydbanks hvidvaskpolitik, hvoraf det fremgår, at man alene kan blive kunde i Sydbank, hvis banken har fuld indblik i formålet med kundeforholdet, hvem kunden er samt hvad kundens forretningsmodel er, hvis der er tale om en virksomhed.

2 - Vi følger lovens ånd

Vi gør vores yderste for at fungere som en dørvogter i forhold til økonomisk kriminalitet samt løfte den samfundsmæssige opgave, vi har fået tildelt ved pligterne i hvidvaskloven og de generelle forventninger fra samfundet. Dette gør vi bl.a. ved at have fokus på de kunder, som foretager mistænkelige transaktioner gennem banken.

3 - Vi vil gerne kigges i kortene

I Sydbank er ordentlighed en del af bankens overordnede strategi. Der er således en forventning om, at alle medarbejdere har en ordentlig adfærd overfor kunder, samarbejdspartnere, myndighederne og mellem kolleger. Alt hvad vi laver og gør skal kunne tåle at komme ud i det åbne. Også i forhold til Finanstilsynet lægges der vægt på, at Sydbank har en åben dialog og et godt samarbejde.

4 - Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur

For at sikre en sund virksomhedskultur i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering skal alle medarbejdere hvert år gennemgå uddannelse på området. Dette sker delvist gennem generel e-learning og delvis gennem målrettede indsatser. Derudover har Sydbank en klar forventning om, at medarbejderne agerer ordentligt i hverdagen. 

Kravene fremgår bl.a. af Sydbanks politik om sund virksomhedskultur.

5 - Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at medarbejderne tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

I Sydbank har vi nedsat et hvidvaskudvalg, som det øverst hvidvaskansvarlige direktionsmedlem er formand for. I udvalget sidder de direktører, som er ansvarlige for arbejdet med hvidvaskbekæmpelse i banken. Hvidvaskudvalget drøfter bankens arbejde med hvidvaskbekæmpelse og vurderer løbende bankens risiko på området. Herved sikres, at ”tonen fra toppen” når ud til de relevante ledelseslag og de medarbejdere, der har opgaver på området.

6 - Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne

I Sydbank deltager vi altid aktivt og konstruktivt i samarbejdet med myndighederne, i brancheforeningen Finans Danmark samt med vores samarbejdspartnere. Sydbanks ansvarlige for AML Risikostyring deltog fx aktivt i arbejdet omkring Finans Danmarks Hvidvask Task Force, som lagde grundlaget for adfærdsprincipperne. Endelig følger vi løbende udviklingen i den økonomiske kriminalitet og samarbejder om løsninger på tværs af sektoren, der kan forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

Sydbanks samfundsansvar

Læs mere om, hvordan Sydbank tager sit samfundsansvar alvorligt. Her kan du også læse Sydbanks seneste CSR-rapport.

Læs mere

Sydbanks Whistleblowerportal

Her kan du indberette om potentielle lovovertrædelser eller væsentlige brud på Sydbanks værdigrundlag.

Gå til whistleblowerportalen