Todelt resultatudvikling i dansk erhvervsliv i 2023

Der er stor forskel på, hvordan de danske virksomheder er kommet igennem 2023. Mens nogle virksomheder har haft travlt, har andre virksomheder været ramt af tilbageholdende forbrugere og svag efterspørgsel på eksportmarkederne. Det viser vores analyse af over 500 regnskaber, som Sydbanks erhvervskunder har udarbejdet for 1.-3. kvartal 2023.

Af Morten Laugesen, erhvervsøkonom i Sydbank

Mange danske virksomheder har i øjeblikket travlt med at lukke regnskabsbøgerne for 2023. Den brede offentlighed må imidlertid vente flere måneder med at få indblik i regnskabstallene, da langt de fleste virksomheder først har frist for indberetning af årsrapport den 30. juni 2024.

I Sydbank modtager vi dog løbende regnskabstal fra et bredt udsnit af vores erhvervskunder. Derfor vil vi allerede nu vove pelsen og komme med et bud på tre tendenser, som vil præge de årsrapporter, de danske virksomheder offentliggør senere på året.

Vores bud er baseret på en analyse af over 500 regnskaber, som et bredt udsnit af Sydbanks erhvervskunder indenfor handel, industri og bygge & anlæg har udarbejdet for perioden 1.-3. kvartal 2023.

Tendens 1: Beskeden toplinjevækst

Vores analyse af de foreløbige regnskabsresultater fra Sydbanks erhvervskunder peger på, at mange danske virksomheder har oplevet en beskeden vækst i omsætningen i 2023.

Denne udvikling står i skarp kontrast til udviklingen i både 2021 og 2022, hvor mange virksomheder oplevede høje – ofte tocifrede – vækstrater i omsætningen. 

Den mere beskedne toplinjevækst, som vi forventer at se i mange årsrapporter for 2023, afspejler blandt andet, at forbrugerne – især i begyndelsen af året – var meget tilbageholdende.

De tilbageholdende forbrugere kan især aflæses på omsætningen i detailbranchen, hvor flere virksomheder nok ender med at komme ud af 2023 med et decideret fald i omsætningen, om end flere meldinger peger på, at året sluttede med en bedre end ventet julehandel.

I industrien kan det også aflæses på en del regnskaber, at efterspørgslen på flere eksportmarkeder var faldende i løbet af 2023, ligesom en dalende interesse for nybyggeri kan aflæses på aktivitetsniveauet i dele af bygge- og anlægsbranchen.

De generelt lave vækstrater i omsætningen skal naturligvis også ses i sammenhæng med den generelle prisudvikling i samfundet. Et fald i blandt andet energipriserne og fragtraterne i løbet af 2023 har nemlig betydet, at mange virksomheder ikke har hævet salgspriserne i samme omfang som året forinden.

Selvom der generelt er udsigt til beskedne vækstrater i de omsætningstal for 2023, som virksomhederne vil præsentere i de kommende måneder, vil der naturligvis også være virksomheder, der skiller sig ud med høj vækst på den øverste linje i resultatopgørelsen. Eksempelvis er der i industrien flere virksomheder, der har fundet nicheområder med god efterspørgsel, ligesom mange anlægsentreprenører har haft travlt med blandt andet udrulning af fjernvarme.

Tendens 2: Todelt indtjeningsudvikling i dansk erhvervsliv

For at få et bedre billede af resultatudviklingen hos virksomhederne i vores analyse, har vi udarbejdet et indtjeningsbarometer, der viser det aktuelle indtjeningsniveau indenfor handel, industri og bygge & anlæg.

Vores indtjeningsbarometer indikerer indtjeningsniveauet i 1.-3. kvartal 2023 i forhold til de tilsvarende perioder i de foregående fem år (læs mere i faktaboksen herunder).

Som det fremgår af figuren til højre, har indtjeningen i alle tre brancher i de første ni måneder af 2023 befundet sig på niveau med gennemsnittet for de foregående fem år. Dermed peger vores indtjeningsbarometer overordnet set på, at 2023 indtjeningsmæssigt hverken har været et ekstraordinært dårligt eller et ekstraordinært godt år for dansk erhvervsliv. 

Dykker vi lidt længere ned i tallene, tegner der sig dog et lidt mere todelt billede af resultatudviklingen i dansk erhvervsliv. For i alle brancher er der lige nu virksomheder, der leverer store overskud, mens andre skal kæmpe hårdere for at skabe sorte tal på bundlinjen.

Blandt virksomhederne indenfor handel har engroshandelsvirksomhederne klaret de ni første måneder af 2023 nogenlunde, mens detailvirksomhederne generelt har oplevet mere udfordrende markedsvilkår. Det er især en lavere forbrugerefterspørgsel, der har givet udslag i en lavere indtjening hos detailvirksomhederne. Det står i skarp kontrast til situationen for to år siden, hvor mange detailbutikker oplevede stor fremgang i indtjeningen.

I industrien er der generelt også tale om et lidt todelt billede, når vi ser på indtjeningsudviklingen.  På den ene side er indtjeningen i de første ni måneder blevet forbedret hos nogle industrivirksomheder, der sidste år var tynget af kraftigt stigende omkostninger til energi og råvarer. På den anden side er der også industrivirksomheder, som har oplevet, at en lavere efterspørgsel er slået igennem på indtjeningen.

Det er lidt det samme billede, der gør sig gældende i bygge- og anlægsbranchen. Men indtjeningen har udviklet sig tilfredsstillende hos mange anlægsentreprenører, har virksomheder beskæftiget med nybyggeri generelt oplevet mere udfordrende markedsvilkår.

Tendens 3: Forsigtige forventninger til 2024

I forbindelse med offentliggørelsen af virksomhedernes årsrapporter for det forgange år vil vi formentlig komme til at se forsigtige udmeldinger om forventningerne til 2024.

I Tyskland og på en række andre vigtige europæiske nærmarkeder snurrer de økonomiske hjul ikke så hurtigt som tidligere. Derfor oplever mange industrivirksomheder i øjeblikket, at der skal kæmpes hårdere for ordrerne. Den danske industri står dog som udgangspunkt stærkt i den internationale konkurrence.

I bygge- og anlægsbranchen vil vi formentlig fortsat se travlhed på anlægsmarkedet, mens det er mere usikkert, hvordan nybyggeriet vil udvikle sig.

I 2024 kan handelsvirksomhederne formentlig se frem til, at de danske forbrugere får flere penge imellem hænderne som følge af pæne lønstigninger. Der vil dog være kamp om forbrugernes penge, og derfor vil mange handelsvirksomheder nok lægge forsigtige budgetter.

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, DK-1401 København K.


Næste artikel