Hvad er en forening?

En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder ol., hvis formål er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

En forening er det, man kalder en ’selvstændig juridisk person’. Det betyder, at en forening i juridisk forstand kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser på samme måde som personer eller virksomheder.

Sådan bliver en forening en ’selvstændig juridisk person’:

  • Foreningen skal have vedtægter
  • Foreningen skal have en ledelse
  • Foreningen skal formulere, hvem der kan være medlemmer
  • Foreningen skal have en afgrænset økonomi, særskilt fra ledelse, medlemmer og stiftere
  • Foreningen skal stiftes på et samlende møde
Foreningsstiftelse

Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er i princippet alt, hvad I behøver for at starte en forening.
I skal starte med at indkalde til en stiftende generalforsamling, hvor foreningens vedtægter vedtages, og foreningens bestyrelsesmedlemmer findes.
I skal kunne dokumentere, at jeres forening formelt er stiftet. Derfor er det vigtigt at få udarbejdet et referat af den stiftende generalforsamling, da dette fungerer som foreningens ”fødselsattest”.

Forslag til dagsorden på den stiftende generalforsamling:

• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Præsentation af baggrunden for foreningens stiftelse
• Præsentation og godkendelse af vedtægter
• Forslag til budget og kontingent
• Valg af bestyrelse
• Valg af revisor
• Eventuelt

Vedtægter

Vedtægter er foreningens egne regler, som fastlægger, hvad I samles om, og hvordan I træffer beslutninger.

Vi anbefaler, at jeres forenings vedtægter blandt andet siger noget om:

• Foreningens navn og formål
• Hvem, der kan være medlemmer af foreningen
• Hvem, der leder foreningen
• Hvem, der tegner foreningen
• Hvordan foreningen opløses
• Hvad formuen skal gå til, hvis foreningen opløses

Tegningsregler

At tegne betyder at kunne handle og skrive under på foreningens og dermed fællesskabets vegne - fx når I skal oprette en konto, Online Banking eller MobilePay.

Hvem der er tegningsberettiget, og altså underskriftsberettiget for en 3. part som fx banken, vil typisk stå i foreningens vedtægter.

Bestyrelse

I skal udpege en bestyrelse, som kan tegne jeres forening som en kollektiv enhed. Bestyrelsen bliver første gang valgt på den stiftende generalforsamling.
Der er ingen bestemmelser for, hvordan I sætter bestyrelsen sammen, men der er traditioner for eksempelvis at have en formand, en næstformand og en kasserer.
Det er en god ide at vælge et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, så det er nemt at træffe beslutninger, når I stemmer om noget i bestyrelsen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og bestyrelsens opgaver er derfor, at:

• Lede foreningen efter de rammer og mål, der er lagt fast på generalforsamlingen, og gennemføre de beslutninger, der er truffet
• Sørge for, at vedtægterne bliver overholdt
• Føre regnskab
• Indkalde til generalforsamling

CVR-nummer

For at få et CVR-nummer skal den, der underskriver være tegningsberettiget ifølge jeres vedtægter eller have fuldmagt fra tegningsberettigede.

I får et CVR-nummer via Erhvervsstyrelsen på www.virk.dk.

Jeres registrering i CVR-registret skal fornyes en gang hvert tredje år. Her bekræfter I, at foreningen stadig er aktiv. I får automatisk besked om, når registreringen skal fornys til de mailadresser, I opgiver ved registreringen.

I har brug for et CVR nummer til fx at:

• Identificere jer selv som en selvstændig forening, der ikke er knyttet op på en enkelt person
• Få en NemKonto til foreningen
• Få MobilePay til foreningen
• Få adgang til digital post til foreningen (e-Boks)
• Indgå aftaler som en juridisk person frem for en fysisk person

Banken som sparringspartner

Foreningens økonomi skal være afgrænset i forhold til jeres medlemmer og jer som privatpersoner – det vil sige, at foreningen skal have sine egne separate konti, budgetter og regnskaber.

Derudover skal I sikre jer, at foreningens økonomi er uafhængig af jeres stiftere, og at midler, der er givet til foreningens formål, ikke kan føres tilbage til foreningens stiftere.

Som forening er det derfor en stor fordel at bruge jeres bank som sparringspartner til den økonomiske drift og udvikling.

Din bank kan bl.a. rådgive dig om:

• Kort, betalinger og overførsler
• NetBank
• Forsikringer
• MobilePay
• Lån og investeringer

Legitimering

Inden I kan oprette jeres forening i banken, skal vi bruge en række oplysninger og dokumenter fra jer. Informationsindsamlingen er et krav fra myndighederne, da bankerne skal kunne dokumentere, at de ved, hvem deres kunder er, og hvordan de bruger banken. Det er bl.a., fordi bankerne spiller en vigtig rolle i at forhindre hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.

Selvom det kan virke en smule omfattende at få samlet og sendt alle oplysningerne, så er det samtidig en rigtig god måde for banken at lære jeres forening bedre at kende, så I kan få den bedste mulige rådgivning.

Som ny foreningskunde i Sydbank kan du bl.a. opleve, at blive spurgt om:

• Hvordan jeres forening vil bruge os som bank
• Om foreningen skal overføre penge til udlandet
• Om foreningen har mange kontante betalinger
• Om foreningen vil indsamle penge

Alle oplysninger, jeres forening giver os, bliver naturligvis behandlet fortroligt.

Sydbanks Fonde

Fondene yder hver år støtte til hundredevis af almennyttige, velgørende formål over hele landet.

Se hvem fondene har støttet