Er du klar, når muligheden viser sig eller krisen rammer?

En gylden mulighed dukker op, eller ulykken rammer. Evnen til at skifte retning og agere fleksibelt er afgørende.

Handlefrihed til at udnytte mulighederne og modstandskraft i krisetider afhænger af virksomhedens økonomiske råderum.

Din virksomhed har et økonomisk råderum, når den har en god likviditet, en god balance mellem egenkapital og fremmedkapital, samt når den evner at skabe et overskud.

Sydbanks analyseværktøj Strategikompasset, kan sammen med din rådgiver belyse virksomhedens økonomiske råderum og pege på muligheder for at forøge det.

Få en hurtig indikation af din virksomheds økonomiske råderum

Slå din virksomhed op og få et bud på, om din virksomhed er klar til at udnytte muligheder og håndtere kriser.

Om likviditet

Nøgletallet ”likviditetsgrad” giver en indikation af virksomhedens evne til at opfylde de kortsigtede forpligtelser – jo højere nøgletallet er, jo bedre betalingsevne.

En likviditetsgrad på 150-200 % indikerer et godt økonomisk råderum, som giver virksomheden mulighed for at kunne betale ekstraordinært store udgifter eller foretage nye investeringer.

Sådan beregnes virksomhedens likviditetsgrad:

Omsætningsaktiver/Kortfristet gæld

Din virksomheds likviditet kan fx forbedres ved at:

  • Få længere kredittid hos dine leverandører
  • Give kortere betalingsfrist til dine kunder
  • Reducere varelageret

Om soliditet

Soliditet beskriver din virksomheds evne til at imødegå tab ved at se på, hvor stor del af virksomhedens aktiver, der er finansieret med hhv. egenkapital og fremmedkapital. Jo større del af virksomhedens aktiver, der er finansieret med egenkapitalen, jo mere solid eller robust kan virksomheden siges at være.

En soliditet på mere end 30 % indikerer et godt forhold mellem egenkapital og fremmedkapital. I en krisesituation er det lettere at låne penge, når egenkapitalen i forvejen er høj.

Sådan beregnes virksomhedens soliditet:

Egenkapital X 100/ Samlede aktiver

Din virksomheds soliditet kan fx forbedres ved at:

  • Forbedre indtjeningen
  • Udbetale mindre udbytte
  • Indskyde mere kapital

Om rentabilitet

Et mål for rentabilitet er afkastgraden, som sætter indtjeningen ift. virksomhedens samlede aktiver. Nøgletallet udtrykker, i hvor høj grad virksomheden er i stand til at skabe værdi med de aktiver, virksomheden har til rådighed. De samlede aktiver består bl.a. af maskiner, bygninger, varelager og debitorer. Jo højere afkastgrad, jo bedre klarer virksomheden sig.

En afkastgrad på mere end 15 % indikerer, at virksomheden kan skabe et godt afkast.

Sådan beregnes virksomhedens afkastgrad:

Resultat før finansielle poster/Samlede aktiver

Din virksomheds rentabilitet kan fx forbedres ved at:

  • Anvende aktiver, som maskiner og bygninger, mere effektivt
  • Reducere bindingen i arbejdskapital, fx varelageret
  • Outsource de dele af værdikæden, som andre kan udføre billigere 

Få en professionel analyse af din virksomhed

De tre viste nøgletal er meget enkle, og beregningerne er udelukkende baseret på det seneste årsregnskab. I vurderingen af nøgletallene er der ikke taget hensyn til de forskelle, der er mellem forskellige typer af virksomheder, branchetilhørsforhold og størrelse.

Vil du have en professionel vurdering af din virksomheds økonomiske råderum, kan vi tilbyde dig dette som kunde i Sydbank. Analysen tager udgangspunkt i årsregnskaberne og dine budgetter. Analysen laves af en erfaren rådgiver i dialog med dig.  Du får indblik i din virksomheds økonomiske situation og anbefalinger til, hvordan du kan optimere din virksomhed og sikre, at du kan udnytte de gyldne muligheder og håndtere kriser.

Vi er glade og stolte over at kalde os Danmarks Erhvervsbank

Men vi ved godt, at navnet forpligter. Som landsdækkende fullservice-erhvervsbank skiller vi os bl.a. ud ved:

Fast rådgiver

Virksomhedskunder har én fast rådgiver, som er forankret i lokalmiljøet og kender det lokale erhvervsliv.

Læs mere her

Strategikompasset

Rådgivningsværktøjet giver indsigt i din virksomheds finansielle situation, så du og din rådgiver kan udstikke din virksomheds kurs for de kommende år.

Læs mere her

Sydbank Tyskland

Sydbanks erhvervsbank i Tyskland er en perfekt løsning for alle virksomheder med interesse i Tyskland. Vores rådgivere taler dansk og tysk og er eksperter i det tyske banksystem og erhvervsliv.

Læs mere her