Få overblik over din pension

I Sydbank vil vi gerne hjælpe dig med at leve det liv, du drømmer om – hele livet. 

Når du er ved at nå senioralderen, anbefaler vi, at du kontakter os og booker et pensionsmøde. På mødet hjælper vi dig med at skabe overblik over dine pensionsaftaler, så du ved, om din pension og din økonomi lever op til dine ønsker for fremtiden, eller om der er noget i din pensionsopsparing, du med fordel kan ændre i dine sidste år på arbejdsmarkedet.  

Vi kommer også ind på, hvilke muligheder du har for at få udbetalt din pension. Vi ser også på, om du fx har et hus, som du planlægger at sælge, og hvilken betydning det kan få for din økonomi. 


  • Overvej dine forventninger og ønsker til din pensionisttilværelse
  • Få en oversigt over dine nuværende pensionsordninger
  • Husk at medregne evt. salg af ejerbolig eller andre store værdier i din plan
  • Find frem til, hvordan pensionen skal udbetales

Pensionsordninger

- En god pensionsordning består typisk af en opsparingsdel og en forsikringsdel

Læs mere

Arv og testamente

Tvangsarveretten begrænses

Med den nye arvelov har du fået større frihed til at disponere over din formue ved testamente. Tvangsarven – den del af dine livsarvingernes og din evt. ægtefælles arveret, som ikke kan fratages ved testamente – er blevet reduceret fra 1/2 til en 1/4 af dit bo.

Det betyder omvendt, at du nu selv har mulighed for at disponere over ¾ af din formue ved testamente. Hvis ikke du har nogle tvangsarvinger, kan du i testamentet disponere over hele arven. Du har også mulighed for at kunne bestemme, at en livsarvings arveret skal begrænses beløbsmæssigt til 1 mio. kr.

Denne bestemmelse vil naturligvis kun få betydning ved dødsboer, hvor tvangsarven til hver enkelt livsarving vil overstige 1 mio. kr..

Længstlevende ægtefælles retsstilling er styrket

I ændringen af arveloven er der også lagt vægt på at styrke den længstlevende ægtefælles retsstilling. Derfor er den længstlevende ægtefælles legale arveret forhøjet fra 1/3 til 1/2 af den afdødes formue.

Af ægtefællens arveret på 1/2 af den afdødes formue er kun 1/4 eller i alt 1/8 af den afdødes formue tvangsarv, som ikke kan begrænses ved testamente. Herudover er længstlevende ægtefælles adgang til at få henstand med udbetaling af arv til førstafdødes børn udvidet i den nye arvelov.

Udvidet samlevertestamente

Pr. 1. januar 2008 er det også blevet muligt at lave et såkaldt ”udvidet samlevertestamente”. Hensigten er, at ugifte samlevende på en forholdsvis nem måde skal kunne oprette et testamente om gensidig arveret.

Det kræver dog blot, at I kan opfylde de betingelser, der er for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab, og har fælles bopæl og venter, har eller har haft fælles barn eller levet sammen i en fælles bolig i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år før din død.

Arveklasser

De eksisterende arveklasser er bevaret i den nye arvelov, hvilket betyder, at den del af din formue, som ikke er disponeret ved testamente, fordeles til dine efterladte i en fast prioriteret rækkefølge. Dine nærmeste arvinger er ægtefælle og børn.

Hvis et barn er afgået ved døden, træder barnets børn i dettes sted (1. arveklasse). Hvis du både har ægtefælle og børn deles arven nu med 1/2 til ægtefællen og 1/2 til børnene – mod før 1/3 til ægtefællen og 2/3 til børnene. Hvis du har en ægtefælle, men ingen børn, tilfalder hele arven ægtefællen, og hvis du har børn, men ingen ægtefælle, deles arven ligeligt mellem børnene.

Hvis du ikke efterlader dig arvinger i 1. arveklasse, går arven videre til 2. arveklasse – dine forældre. Også i 2. arveklasse gælder, at hvis en arving er død, træder arvingens børn i dennes sted. Hvis du heller ikke har arvinger i 2. arveklasse, går arven videre til 3. arveklasse, der er dine bedsteforældre eller, hvis disse er døde, deres børn.

Uskiftet bo

Muligheden for at vælge ikke at skifte bo opretholdes i den nye lov. Det indebærer, at din ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo, hvis du efterlader dig en ægtefælle og fælles livsarvinger.

Senest 6 måneder efter din død laver man en opgørelse over boets aktiver og passiver. Livsarvingerne vil få deres arv, når længstlevende ægtefælle dør, eller ægtefællen vælger at skifte (f.eks. hvis han/hun gifter sig igen).

Hvis du samtidigt efterlader børn, som ikke er ægtefællens børn, skal de acceptere det, før ægtefællen kan blive siddende i uskiftet bo..

Notartestamente

Vil du være helt sikker på, at ingen kan anfægte et evt. testamente, anbefaler vi, at testamentet udarbejdes i samarbejde med en advokat og underskrives sammen med en notar, hvorefter et eksemplar opbevares på dommerkontoret.

Her sørger de samtidig for at indberette til Centralregistret for Testamenter, at et testamente er oprettet..

Hvem får din pensionsopsparing, hvis du dør tidligt?

Hvis du er gift

Langt de fleste ægtefæller ønsker, at udbetalingen skal ske til den længstlevende ægtefælle – og vælger derfor, at der i pensionsordningen blot står ”nærmeste pårørende”.

Og det betyder, at pensionsordningen udbetales i følgende prioriterede rækkefølge:
- Din ægtefælle.
- Hvis du ikke efterlader en ægtefælle, udbetales beløbet til dine børn, herunder adopterede stedbørn.
- Hvis du ikke efterlader børn, udbetales beløbet til dine arvinger i henhold til oprettet testamente.
- Hvis du ikke har oprettet et testamente, udbetales beløbet til dine arvinger i henhold til arveloven.

Hvis du har en samlever

Hvis ikke du er gift, men har en samlever, du ønsker skal arve dig, kan du i nye pensionsaftaler blot anføre ”nærmeste pårørende” som begunstiget. Dette kræver dog, at I enten har levet sammen på en fælles bopæl og have, vente eller have haft barn sammen, eller at I har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de seneste 2 år før din død.

Hvis du har en samlever, men derimod ønsker, at det er dine børn, der skal have opsparingen, så skal du sørge for at få det noteret i pensionsordningen, hvis den er oprettet efter 1. januar 2008. Er din pensionsordning indgået før den 1. januar 2008, og ønsker du at begunstige din samlever, skal du kontakte din rådgiver for at underskrive en ny begunstigelsesindsættelse.

Hvis du lever alene

Lever du alene, bliver din(e) ”nærmeste pårørende” defineret – i prioriteret rækkefølge – som livsarvinger (f.eks. børn og børnebørn), arvinger i henhold til testamente og arvinger i henhold til arveloven..

Ønsker du ”ingen” begunstiget

Vælger du "ingen" som begunstiget, vil din pensionsordning blive udbetalt til dit dødsbo og vil – ligesom din øvrige formue og gæld – blive fordelt ifølge arveloven og et evt. oprettet testamente.

Investering af din pension

- få mest muligt ud af din pensionsopsparing

Læs mere

Beregn din pension

- så meget kan det blive til

Prøv selv