Ratepension kan oprettes, indtil 20 år efter du har nået pensionsudbetalingsalderen.
Ratepension kan oprettes som en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, hvor din arbejdsgiver sørger for indbetalingen uanset om din arbejdsgiver bidrage til ratepension, eller det kun er dig der indbetaler.

Ratepension kan oprettes som en privattegnet ordning, hvor du selv foretager indbetalingerne

Skatteregler i 2024

Der kan max indbetales 63.100 kr. samlet for alle dine indbetalinger til ratepension og ophørende livrente, uanset om det er privat eller arbejdsgiverordninger. Der er fradrag for indbetalingerne.

Udbetaling

Pensionering: Ratepension kan udbetales i månedlige rater over mindst 10 år og højst 30 år efter din pensionsudbetalingsalder. Du betaler almindelig indkomstskat ved udbetaling.

Kontakt banken, hvis du høre mere om dine muligheder

Invaliditet: Udbetalingen kan begyndes, inden du når pensionsudbetalingsalderen,
hvis du mister arbejdsevnen og tilkendes førtidspension

Dødsfald: Skulle du dø, inden du når pensionsalderen, udbetales hele pensionsordningen uden om boet efter fradrag af 40 % statsafgift til den begunstigede – ægtefælle eller livsarvinger. Hvis den begunstigede ikke er din ægtefælle, skal der betales boafgift. En ægtefælle kan også vælge, at beløbet i stedet skal udbetales i rater der beskattes som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag. Samme mulighed gælder, hvis pensionsordningen skal udbetales til børn under 24 år

Deludbetaling og ophævelse

Du kan få deludbetalt din ratepension, ligesom den kan ophæves før det tidligste mulige udbetalingstidspunkt, selv om der ikke er tale om varigt tab af erhvervsevnen eller død. I så fald skal du betale en afgift på 60 % af de udbetalte beløb

Pensionsafkastskat

Afkast af det opsparede beløb skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Afkast beskattet alene med 15,3 procent pr. år.
Er du i tvivl om, hvilke pensionsopsparinger du har, kan du logge på pensionsinfo.dk og få et samlet overblik

Forsikringer

Du kan i tilknytning til en ratepension tegne

  • Letsikring ved sygdom
  • Letsikring ved død
  • Letsikring af barn ved død.

Forsikringspræmierne kan hæves på ratepensionen.

Du har også mulighed for at betale præmien til disse forsikringer fra en anden konto, f.eks. din løn- eller budgetkonto.

Placering af pensionsopsparingen

En ratepension kan placeres på flere måder, fx

  • kontant på en pensionskonto.
  • i pensionspuljerne, der plejes af bankens investeringsspecialister.
  • i eget værdipapirdepot, hvor du kan investere i eksempelvis obligationer, aktier eller investeringsforeningsbeviser.

Læs mere på Investering af din pension

Se forrentningen på bankens pensionskonto i vores prisbog