Kapitalpension

Nyoprettelse

Det er ikke længere muligt at oprette en kapitalpension med fradrag

Skattemæssige forhold

Når din kapitalpension bliver udbetalt, skal du betale 40 % af opsparingen i afgift til staten. Kapitalpensionen modregnes ikke i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, og du vælger selv, om du vil have den udbetalt ad en eller flere omgange. Derudover kan du til enhver tid lave kapitalpensionen om til en ratepension eller livrente. Du har mulighed for at konvertere din kapitalpension til en aldersopspring og starte indbetaling på ordningen.

Udbetaling og afgift

Pensionering
Hvis en kapitalpension er oprettet før 1. maj 2007, kan pensionen udbetales ved det 60. år. Er kapitalpensionen oprettet efter 1. maj 2007 og før 31.12.2017, kan pensionen udbetales 5 år før opnået folkepensionsalder. Sidste udbetaling skal ske 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder.

Tab af erhvervsevne
Mister du erhvervsevnen, inden du bliver pensioneret, og tilkendes du førtidspension, kan kapitalpensionen udbetales mod fradrag af statsafgiften på 40%

Livstruende sygdom
Hvis du får diagnosticeret en livstruende sygdom inden pensionsalderen, er der mulighed for at få kapitalpensionen udbetalt mod fradrag af statsafgiften på 40 %

Dødsfald
Hvis du dør, inden du når pensionsudbetalingsalderen, udbetales kapitalpensionen efter afgift uden om boet til den/de begunstigede. Hvis den begunstigede ikke er din ægtefælle, skal der betales boafgift. Der skal altid betales pensionsafkastskat.

Deludbetaling og ophævelse før pensionsudbetalingsalderen
Der kan foretages deludbetaling fra din kapitalpension. Men i så fald betales en statsafgift på 52 %

Placering af pensionsopsparingen

En kapitalpension kan placeres på flere måder, fx:

  • kontant på en pensionskonto.
  • i pensionspuljerne, der plejes af bankens investeringseksperter
  • i eget værdipapirdepot, hvor du kan investere i eksempelvis obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser.

Pensionsafkastskat

Afkastet af det opsparede beløb skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afkast beskattes alene med 15,3 procent pr. år.

Overførsel

Kapitalpension kan overføres til et andet pengeinstitut.

Kreditorbeskyttelse

Så længe der ikke er sket udbetaling, er kapitalpensionen fritaget for kreditorforfølgning. Der gælder dog særlige regler for kontohavere, der erklæres konkurs. Kapitalpensionen kan ikke overdrages til eje/sikkerhed, uden at det får afgiftsmæssige konsekvenser.

Rente på kapitalpension

Den nominelle årlige indlånsrente på Kapitalpension er 0,00 %

  • Renten er variabel og bliver hvert år tilskrevet den 31.12.

Selvpension

Oprettelse

Det har ikke været muligt at oprette en selvpensioneringskonto i Sydbank siden den 2. juni 1998, da skattereglerne for afkast på konti oprettet efter denne dato er ændret.

Indbetaling

Maksimalt 3.000 kr. årligt og maksimalt 40.000 kr. i hele bindingsperioden. Renter betragtes ikke som indskud. Der kræves ikke indbetalinger hvert år.

Placering af opsparing

En Selvpension kan placeres på flere måder.

  • kontant, hvilket giver en stigende rente, efterhånden som opsparingen stiger. Vær dog opmærksom på, at renteniveauet p.t. er meget lavt
  • i pensionspuljerne, der plejes af bankens investeringsspecialister.
  • i værdipapirer, hvor der kan investeres i eksempelvis obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser.

Pensionsafkastskat

Opsparing på Selvpension er underlagt reglerne om pensionsafkastskat. Af afkastet af pensionsopsparing der er anbragt i obligationer, aktier eller placeret kontant, skal der betales pensionsafkastskat. Pensionsafkastskatten udgør 15,3 %.

Skat

Tilskrevne renter er indkomstskattefrie.

Udbetaling og afgift

Kontoen kan til enhver tid udbetales uanset din alder. Ved udbetaling er beløbet skattefrit.

I tilfælde af dødsfald udbetales beløbet skattefrit til dødsboet.

Overførsel

Selvpensionen kan overføres til et andet pengeinstitut eller til et forsikringsselskab.

Kreditorbeskyttelse

Selvpensionen kan ikke overdrages til eje, sikkerhed eller på anden måde gøres til genstand for retsforfølgning fra kreditors side.

Skilsmisse/separation

I forbindelse med en eventuel skilsmisse/separation vil selvpensionskonti typisk indgå i bodelingen.

Renten

Den nominelle årlige indlånsrente på Selvpension er 0,00 %

  • Renten er variabel og bliver hvert år tilskrevet den 31.12.

Indekskonto

Oprettelse

Det er ikke længere muligt at oprette indekskontrakter.

Indbetaling

Den årlige indbetaling skal ske ved kalenderårets udgang, men man har et respitår. Retten til indekstillægget fra staten bevares derfor, hvis indbetalingen sker senest den 31. december det efterfølgende år.

Skattefradrag

Indbetalingerne kan fradrages fuldt ud ved opgørelsen af din skattepligtige indkomst. Indbetalingerne fradrages i det år, hvor de forfalder, også i det tilfælde hvor indbetalingen først sker året efter.

Placering af opsparing

Indekskonti kan ikke investeres i værdipapirer eller puljer. Forrentningen af midlerne sker til den højeste indlånsrente.

Skat

Renterne er omfattet af loven om pensionsafkast også under udbetalingen.

Udbetaling og skat

Udbetalingerne kan påbegyndes den 1. i måneden efter det fyldte 65. år. Udbetalingerne skal senest påbegyndes den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. Har du flere indekskontrakter, skal du starte udbetaling samtidig. Udbetalingerne, der sker månedsvis forud, omfatter egenudbetalingerne samt indekstillægget fra staten fratrukket eventuel skat.
Starter du udbetaling som 65- eller 66-årig efter den 1.4.2018, kan du det efterfølgende indkomstår højst indbetale 5.200 kr. (2019) på aldersopsparing.

Udbetaling i utide

Der kan udbetales i utide fra 1-5 kontrakter, uden at du mister retten til indekstillægget på de resterende kontakter.

Overførsel

Indekskonti kan overføres til et andet pengeinstitut, men ikke til et forsikringsselskab, da du derved vil tabe retten til indekstillægget.

Kreditorbeskyttelse

Indekskonti kan ikke overdrages til eje, sikkerhed eller på anden måde gøres til genstand for retsforfølgning fra kreditors side.

Skilsmisse/ separation

I forbindelse med en eventuel skilsmisse/separation vil indekskonti typisk indgå i bodelingen.

Renten

Den nominelle årlige indlånsrente på Indekskonto er 0,00 %

  • Renten er variabel og bliver hvert år tilskrevet den 31.12.

Dog forrentes indekskontoen under udbetaling med minimumssatsen svarende til den af staten fastsatte variable grundrente.