Etableringskonto

Oprettelse af Etableringskonto

Er du fuldt skattepligtig lønmodtager, kan du oprette en Etableringskonto til og med indkomståret efter det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen. Dog må du ikke efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst være skattemæssigt hjemmehørende i et andet land. Ægtefæller kan oprette hver sin konto.

Indbetaling på kontoen

Du skal min. indbetale 5.000 kr. og maks. 60 % af din nettolønindtægt om året på Etableringskontoen. Dog kan du altid indskyde 250.000 kr. af din nettolønindtægt. Du kan fortsætte med at indbetale på kontoen op til 5 år efter, at du har etableret selvstændig virksomhed – dog maks. til og med indkomståret efter det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen. Du må dog kun indskyde på Etableringskontoen i etableringsåret og de følgende 4 indkomstår, hvis du har sat penge ind på kontoen, inden du startede eget firma. I denne periode kan indskuddet stamme fra enten nettolønindtægten eller fra overskud fra eget firma.

Etablering

Opsparingen kan frigives i forbindelse med etablering af selvstændig virksomhed samt ved etablering af virksomhed i selskabsform. Etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed – i etableringskontolovens forstand – anses for at være sket, når du i alt anskaffer formuegoder til eller afholder fradragsberettigede udgifter for virksomheden for mere end minimumsbeløbet. Tilsvarende gælder ved etablering af virksomhed i selskabsform, hvor anskaffelsessummen for aktier eller anparter inkl. stiftelsesomkostninger skal overstige minimumsbeløbet*).

Derudover skal følgende betingelser være overholdt i de seneste 2 år:

 • Du skal eje min. 25 % af aktierne eller anparterne – eller råde over mere end 50 % af stemmeværdien i selskabet.
 • Der skal være tale om et aktivt driftsselskab
 • Erhvervelse af selskabet skal kræve fremskaffelse af kapital.
 • Du eller din ægtefælle skal arbejde i virksomheden min. 50 timer i måneden.

*)Minimumsbeløbet er 94.700 kr. i 2022.

Rente på Etableringskonto

Du kan se rentesatser her

Oplysning om garantiformue

Oplysning om garantiformue

Skatteforhold og indbetalingsfrist

 • Indskud på kontoen, der er foretaget senest den 15. maj i året efter indkomståret, kan trækkes fra i din skattepligtige indkomst.
 • Tilskrevne renter er skattepligtige.
 • Indestående på kontoen bliver regnet med, når din formue bliver opgjort.
 • Når etableringen er sket, kan du kun opnå fradrag for indskud, hvis tidligere indskud er hævet fuldt ud.
 • Der vil ske en efterbeskatning, hvis du ikke overholder reglerne for etablering.

Udbetaling af opsparingen

 • Indskud kan udbetales ved opstart af virksomhed allerede året efter, at indskuddet er fratrukket ved indkomstopgørelsen.
 • Indskuddene skal udbetales i det år, virksomheden bliver etableret, eller senest i de 9 følgende indkomstår – dog senest ved udgangen af det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.