Få hjælp til forvaltning af midler

Vi kan bistå dig, når det drejer sig om administration og investering af midler, som ifølge loven skal forvaltes af en godkendt forvaltningsafdeling.

Mindreåriges midler

Voksne personer under økonomisk værgemål

Forvaltning af båndlagt arv/gave

Ikke-erhvervsdrivende fonde

Diverse formularer

Modtager en person under 18 år en samlet erstatning, arv eller gave på mere end 75.000 kroner, skal pengene placeres i en forvaltningsafdeling.

Forvaltning af midler tilhørende mindreårige

Modtager en person under 18 år en samlet erstatning, arv, gevinst eller gave på mere end 75.000 kroner., skal pengene i henhold til Bekendtgørelse om værgemål placeres i en godkendt forvaltningsafdeling.

Værgen har ansvaret

Det er værgen, der handler på den mindreåriges vegne, når formuen skal placeres i forvaltningsafdelingen, da en umyndig som udgangspunkt ikke ”selv kan forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue”, som det hedder i værgemålsloven.

Midler i en forvaltningsafdeling kan investeres. Det skal dog ske efter helt særlige regler, der er beskrevet i værgemåls­bekendtgørelsen. Værgen kan give forvaltningsafdelingen fuldmagt til automatisk at geninvestere udtrukne obligationer og et eventuelt afkast.

Adgang til midlerne

Værgen kan lade op til 20.000 kroner stå på en bankkonto, der tilhører den mindreårige. Beløbet er øremærket ”løbende udgifter”.  Alle beløb over 20.000 kroner skal overføres til forvaltningsafdelingen.

Værgen kan derudover disponere over afkastet af formuen til den mindreåriges underhold.

Der skal afleveres regnskab

Hvis værgen bruger mere end 60.000 kroner af renter, udbytter, børnepension, børnetilskud m.v. årligt til barnets daglige fornødenheder, skal der føres regnskab over indtægter og udgifter.

Regnskabet skal indsendes til forvaltningsafdelingen til revision og godkendelse senest den 1. juni. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Er værgen ikke en af forældrene, eller er barnet udeboende, er der regnskabspligt med det samme.

Frigivelse af formuen

Har værgen på vegne af den mindreårige større udgifter, som indtægterne ikke kan dække – det kan være køb af computer, rejse, efterskoleophold m.v. – kan Familieretshuset give tilladelse til, at formuen frigives. Ansøgningsskema bedes sendt til forvaltningsafdelingen, og det kan hentes her

Forvaltning af midler tilhørende voksne personer under økonomisk værgemål

Hvilke midler skal placeres i forvaltningsafdelingen?

Sættes en person under økonomisk værgemål, skal vedkommendes formue placeres i en forvaltningsafdeling, hvis formuen er større end 75.000 kroner.

Der kan udpeges en værge for en person, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for svækket helbred er ude af stand til at varetage sine egne økonomiske og personlige interesser.

Reglerne for, hvornår der kan udpeges en værge, er beskrevet i Bekendtgørelse om behandling af værgemåls- og værgesager.

Værgen har ansvaret

Det er værgen, der handler på den svages vegne, når formuen er placeret i forvaltningsafdelingen, da en voksen under økonomisk værgemål som udgangspunkt ikke ”selv kan forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue”, som det hedder i værgemålsloven

Midler i en forvaltningsafdeling kan investeres. Det skal dog ske efter regler, der findes i værgemåls­bekendtgørelsen. Værgen kan give forvaltningsafdelingen fuldmagt til automatisk at geninvestere udtrukne obligationer og et eventuelt afkast.  

Der skal aflægges regnskab

Værgen administrerer alle indtægter – fx social pension, boligsikring, renteindtægter m.v. – og skal bruge pengene, så de kommer den svage til gode.

Værgen kan have op til 20.000 kroner stående på den svages konto uden for forvaltningsafdelingen. Alle beløb udover de 20.000 kroner skal overføres til forvaltningsafdelingen. 

Der skal føres regnskab over alle indtægter og udgifter, og én gang årligt skal forvaltningsafdelingen have regnskabet til revision og godkendelse. Det skal ske senest den 1. juni det efterfølgende år.  

Skal forvaltningsafdelingen klare det hele?

Det er muligt at slippe for at aflevere regnskab. Kontakt os for at høre mere.

Frigivelse af formuen

Hvis der er behov for at få frigivet af formuen, skal Familieretshuset give tilladelse til det. Ansøgningen sendes til forvaltningsafdelingen, og ansøgningsskemaet finder du her

Kontakt os gerne ved yderligere spørgsmål.

Forvaltning af båndlagt arv/gave

Hvad er båndlæggelse?

Når en arv eller en gave er båndlagt via et testamente, betyder det, at modtageren ikke kan råde over pengene, før båndlæggelsen ophører.

Al båndlagt arv skal forvaltes af en godkendt forvaltningsafdeling, mens det kun skal ske med gaver, hvis giveren har ønsket det i sit gavebrev.

En båndlagt arv/gave er altid kreditorbeskyttet, så eventuelle kreditorer kan ikke gøre udlæg i den, hvis dette fremgår af testamentet/gavebrevet. Det samme gælder renter og afkast, indtil seks måneder efter de er udbetalt.

Hvad må ejeren investere i?

Ejeren af båndlagte midler må gerne investere dem, men det skal ske efter helt klare regler. De fremgår af ”Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv”, som du kan læse her.

Giveren kan have bestemt andre regler for investering. Kontakt os evt. for hjælp i disse tilfælde.

Udtrukne obligationer og afkast kan automatisk geninvesteres, hvis vi har fået en fuldmagt af ejeren.

Frigivelse af formue

En båndlagt arv kan i nogle tilfælde frigives. Det sker efter en skriftlig ansøgning til Familieretshuset. På Civilstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om reglerne for frigivelse og udbetaling af båndlagt arv og gave. Ansøgningsskemaet finder du her.

En båndlagt gave kan også søges frigivet. Det kan ske efter skriftlig ansøgning til Civilstyrelsen.

Ansøgninger bedes i begge tilfælde sendt til forvaltningsafdelingen.

Forvaltning af midler tilhørende ikke-erhvervsdrivende fonde

Hvad er en ikke-erhvervsdrivende fond?

Ikke-erhvervsdrivende fonde omfatter almennyttige/almenvelgørende fonde, familiefonde og kongeligt konfirmerede fonde.

For at oprette en ikke-erhvervsdrivende fond skal der være en kapital på mindst 1 mio. kroner. Inden 1. september 2014 var kravet kun 250.000 kroner, og fonde med en kapital under 1 mio. kr. er som udgangspunkt ikke længere omfattet af fondsloven.  

Hvis ikke andet er bestemt i fondens vedtægter, skal en ikke-erhvervsdrivende fond placere sine midler i en af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.

Hvilke midler skal placeres i forvaltningsafdelingen?

Fondens kapital skal opdeles i to: Den bundne og den disponible. Den bundne består af kontante midler og værdipapirer, mens den disponible (frie) kapital er afkast og modtaget arv eller gave, som enten er så ubetydelige, at de ikke skal indgå i den bunde kapital, eller som giveren har bestemt skal uddeles til fondens formål.

Det er af fondens disponible kapital, der uddeles legater mv., mens den bundne kapital skal placeres i en forvaltningsafdeling.

Midlerne må investeres

Midler i en fond må investeres, men det skal ske efter klare regler, der er beskrevet i "Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler". Det er fondens bestyrelse, som inden for disse rammer bestemmer, hvordan midlerne skal investeres. Det kan dog i fondens vedtægter være bestemt, hvordan der skal investeres indenfor bekendtgørelsens rammer.

Skal vi hjælpe?

Sydbanks forvaltningsafdeling tilbyder fondsbestyrelser og administratorer af fonde professionel assistance. Totalforvaltning, kalder vi det, og det betyder, at vi tager os af de administrative opgaver, så fondens bestyrelse eller administration kan koncentrere sig om de centrale opgaver såsom placering af fondens kapital og bevilling af legater.

Vi kan blandt andet tilbyde at:

  • udbetale legatportioner, bestyrelseshonorarer m.v.
  • indberette legatportioner og bestyrelseshonorar til skattemyndighederne samt forestå kontakten til Skattestyrelsen
  • deltage i møder med fondsbestyrelsen og administrator for at drøfte og belyse aktuelle problemstillinger
  • sikre, at vedtægter og lovkrav overholdes
  • udarbejde og revidere fondens regnskab og indberette selvangivelse
  • drøfte investeringen af fondens midler løbende

Kontakt os

Er I interesserede i de muligheder, der ligger i totalforvaltning, sender vi gerne et tilbud. Skriv til os på [email protected] eller ring til os på hverdage kl. 8-16.

Luk