Livsvarig livrente – sikrer dig en udbetaling, lige så længe du lever

Hvad er en livsvarig livrente

En livsvarig livrente er en pensionsordning, der udbetales løbende, fra du går på pension, og lige så længe du lever.

Du kan selv oprette en livsvarig livrente, du kan oprette den via arbejdsgiver – også selvom din arbejdsgiver ikke selv bidrager til den.

Fordele, mens du indbetaler

  • Der er intet loft over, hvor meget du kan indbetale
  • Du kan indbetale en eller flere gange
  • Den maksimale fradragsværdi på (topskat) er 52,7 %
  • Du har mulighed for at aftale, at din indbetaling pristalsreguleres, så din pension ikke forventes at miste sin købekraft
  • Din pension investeres
  • Du betaler kun 15,3 % i skat af afkastet på din livrente
  • Kreditorbeskyttelse, dvs. livrenten kan ikke overdrages til eje, sikkerhed eller på anden måde gøre til genstand for retsforfølgning fra kreditors side. I tilfælde af at du går konkurs, kan konkursboet forlange, at evt. uforholdsmæssige store indbetalinger i løbet af de sidste tre år – set i forhold til din formuestand – indbetales til konkursboet.

Skattefradrag ved indbetaling

Har du en arbejdsgiverordning, sker fradraget samtidig med indbetalingen via lønsedlen. Det lovpligtige arbejdsmarkedsbidrag bliver tilbageholdt på pensionsordningen.

Har du en privattegnet ordning, trækkes indbetalingerne fra på din selvangivelse.

Sådan fordeles skattefradraget – privattegnet ordning

Fordelingen af skattefradraget afhænger af, om din aftale om indbetaling løber i mere eller mindre end 10 år

10 år eller mere De årlige indbetalinger kan fuldt ud anføres som fradrag på selvangivelsen
Mindre end 10 år
  • Som hovedregel fradrages indbetalingerne i skat over 10 år med 1/10 hvert år.*
  • Hvis denne 1/10 udgør mindre end 52.600 kr. (2020), kan fradraget ”fyldes op”. Der kan aldrig fradrages mere, end der er indbetalt.
  • Er du selvstændigt erhvervsdrivende, har du mulighed for at vælge et særligt fradrag svarende til 30 % af virksomhedens overskud før finansielle poster og ekstraordinære poster, såsom gevinst ved salg af ejendom, goodwill mv. Der kan aldrig fradrages mere, end der er indbetalt. Hvis det beregnede fradrag er mindre end 52.600 kr., kan du altid vælge et fradrag på 52.600 kr. (2018).

* Eksempel: Et engangsindskud på 500.000 kr. kan trækkes fra med 50.000 kr. om året i 10 år.

Vær opmærksom på, at afkastet af det opsparede beløb ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Udbetaling og skat/afgift af livsvarig livrente

Du kan begynde at få din livrente udbetalt, når du når pensionsalderen. Livrenten udbetales i månedlige rater og fortsætter, så længe du er i live.

Pensionering

Livrenten kan starte udbetaling, når du har opnået pensionsudbetalingsalderen.
Livrenten udbetales i månedlige rater og fortsætter så længe, du er i live.
Umiddelbart før udbetalingstidspunktet kan du vælge, om der skal tilknyttes en:

Garantiperiode, som sikrer udbetaling til dine efterladte ved din død
Overlevelsesrente, som sikrer, at udbetalingen fortsætter til din ægtefælle ved din død.

Udbetalinger fra livrenten beskattes som personlig indkomst.

Dødsfald

Hvis du dør, inden udbetalingen af din livrente er begyndt, udbetales værdien af din opsparing uden om boet efter fradrag af 40 % statsafgift til den begunstigede, f.eks. din ægtefælle eller dine livsarvinger. Hvis den begunstigede ikke er din ægtefælle, skal der betales boafgift.

En ægtefælle/samlever kan også vælge, at beløbet i stedet skal udbetales i rater der beskattes som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag. Samme mulighed gælder, hvis livrenten udbetales til børn under 24 år.

Deludbetaling og ophævelse

Livrenten kan ophæves i opsparingsperioden – helt eller delvist. Du skal betale en afgift på 60 % til staten af det udbetalte beløb, og du skal i visse tilfælde kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. 
Du kan desuden overføre livrenten til et andet forsikringsselskab.
 

Særlige fordele for selvstændige

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du indbetale på livsvarig livrente og få fradrag for op til 30 % af virksomhedens overskud før renter på livsvarig livrente. 

 

Næste artikel