Nærværende politik fastlægges af bankens bestyrelse og beskriver Sydbanks holdninger til aflønning og anvendelse af variable løndele.

Lønpolitikken skal understøtte bankens målsætning om at være en god arbejdsplads og kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Derudover skal lønpolitikken være værdiskabende for bankens aktionærer.

Lønpolitikken skal være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder overdreven risikotagning samt opfylde reglerne om god selskabsledelse om lønpolitik i børsnoterede selskaber.

Lønpolitikken gælder for Sydbank-koncernen.

Fastsættelse af løn og anvendelse af variabel løn

Den væsentligste del af lønnen til bankens ledelse og medarbejdere udgøres af en fast løn.

Den faste løn fastsættes med ud fra det gældende markedsniveau, den enkeltes kvalifikationer, det med jobbet forbundne ansvar og kompleksitet. Som en del af den faste løn indgår markedskonforme pensionsordninger, medarbejdervilkår samt øvrige sædvanlige personalegoder.

Den faste løn kan suppleres med en variabel løn til enkelte eller flere medarbejdere og direktionsmedlemmer.

Formålet med en variabel løn er at motivere og belønne medarbejdere, som leverer en ekstraordinær indsats. Brug af variable løn skal endvidere understøtte bankens opnåelse af strategiske mål og på sigt skabe værdi for aktionærerne.

Som kriterier for tildeling af en variabel løn indgår bankens samlede resultat, resultatet for de enkelte områder samt kundernes tilfredshed med banken. For ledere indgår endvidere kvaliteten af deres ledelsesadfærd, der skal sikre resultater og følgeskab.Variabel løn må ikke anvendes, hvis det medfører en interessekonflikt. Det betyder, at variable løn ikke må være afhængig af den enkelte medarbejders opnåelse af et salgsmål, som tilskynder til en tilsidesættelse af redelig rådgivning eller andre god skik regler. Eksempelvis må variable løn til medarbejdere, som sælger eller rådgiver om finansielle instrumenter til ikke professionelle investorer, ikke være afhængig af den enkeltes opnåelse af et salgsmål.

Ligeledes må variabel løn ikke anvendes, hvis det tilskynder til en risikotagning, som er i strid med bankens risikoprofil eller hvor uhensigtsmæssig adfærd fører til, at banken udsættes for uforholdsmæssig risici eller tab.

Den samlede variable løn i banken må ikke være af en sådan størrelse, at den påfører banken en risiko for ikke at opfylde bankens kapitalmål.

Tildeling og udbetaling af variable løndele vil respektere de til enhver tid gældende regler, herunder reglerne i lov om finansiel virksomhed. Den variable løn kan gøres betinget, ligesom der kan kræves tilbagebetaling, hvis tildelingen er sket på åbenbart urigtigt grundlag.

For variabel løn til direktion eller væsentlige risikotagere vil de udskudte dele være betinget af, at forudsætningerne for tildelingen fortsat er opfyldt på udbetalingstidspunktet, samt øvrige i lovgivningen fastsatte krav. For direktionen, væsentlige risikotagere og ledelsen og medarbejdere i kontrolfunktioner er fastsat en øvre grænse og kriterier for anvendelsen af variable løn, jf. senere afsnit.

Tildeling af variable løndele, som ikke overstiger den i lovgivningen fastsatte bagatelgrænse, kan anvendes uden fastsættelse af betingelser.

Som variable lønformer kan banken anvende kontant bonus eller aktier. Aktieretter eller tegningsretter kan ikke anvendes.

Som udgangspunkt anvender banken ikke nyansættelsesgodtgørelse eller fastholdelsesbonus.

Nyansættelsesgodtgørelse kan dog undtagelsesvis gives for at kompensere en medarbejder for tab af bonus hos tidligere arbejdsgiver, som mistes som følge af nyansættelsen, samt for at kompensere for flytteomkostninger i forbindelse med tiltrædelsen.

Fastholdelsesbonus kan dog anvendes helt undtagelsesvist, hvis banken er særlig afhængig af bestemte medarbejdere og det vil medføre en betydelig udfordring, hvis medarbejderen forlader banken, fx i forbindelse med et større strategisk projekt.

Banken kan betale fratrædelsesgodtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelse skal udgøre en passende kompensation for en førtidig fratrædelse. Fastsættelsen af godtgørelsen skal tage udgangspunkt i den enkeltes ansvar og anciennitet samt relevante bestemmelser i lovgivning, overenskomst og kontrakt. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til et beløb svarende til 2 års løn.

Banken har fravalgt at anvende resultatkontrakter for medarbejdere.

Banken yder ikke variabel løn i forhold til pensionsydelser.

Ud over de i denne politik fastsatte rammer og retningslinjer, vil aflønningen i øvrigt altid ske i overensstemmelse med lovgivningens rammer, herunder i overensstemmelse med de lovreguleringer, der gælder for særlige funktioner.

Bestyrelsen kan beslutte en ordning, hvor medarbejdere, såfremt fastsatte kriterier opfyldes, kan få tilbudt favøraktier eller gratisaktier.

Aflønning af bestyrelsen

Bankens bestyrelse aflønnes med et fast honorar. Bestyrelsen er ikke omfattet af nogen former for bonusordning.

Aflønningen af bestyrelsen fastsættes ud fra arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder holdt op i mod de krævede kompetencer hos bestyrelsesmedlemmerne og den krævede arbejdsindsats henover året.

Repræsentantskabet fastsætter bestyrelsens aflønning.

Bestyrelsens aflønning reguleres svarende til den regulering, der finder sted i den mellem FA og Finansforbundet indgåede overenskomst.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager derudover honorar for at sidde i udvalg under bestyrelsen, herunder eksempelvis Revisionsudvalget og Lønudvalget.

Aflønningen af bestyrelsen fremgår af bankens årsrapport.

Aflønning af direktionen

Direktionens aflønning vurderes en gang om året. Aflønningen af direktionen fastsættes ud fra ønsket om at kunne tiltrække og fastholde de rette personer i direktionen, således at bankens direktion til enhver tid er besat med de rette direktionsmedlemmer.

Ved den årlige vurdering af direktionens aflønning laves en vurdering af markedsniveauet. Direktionens aflønning reguleres derudover svarende til den regulering, der finder sted i den mellem FA og Finansforbundet indgåede overenskomst.

Der er ikke for direktionen aftalt en bonusordning.

Der tages én gang årligt stilling til udbetaling af eventuel bonus. Vurderingen foretages på baggrund af den ydede indsats samt de opnåede resultater set bredt over en længere periode i banken.

Der kan maksimalt besluttes en bonus, der udgør 25% af den faste grundløn.

Derudover har medlemmerne af direktionen fri bil og telefon.

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af lønpolitikken den samlede løn til direktionen, herunder også eventuelle fratrædelsesvilkår.

Aflønningen af direktionen fremgår af bankens årsrapport.

Væsentlige risikotagere

Bankens ”væsentlige risikotagere” fastlægges mindst en gang om året af bankens Lønudvalg i henhold til gældende lovgivning. Væsentlige risikotagere ansat i bankens datterselskaber, fastsættes af bestyrelsen i datterselskabet.

Aflønning af væsentlige risikotagere tages op til vurdering minimum hvert andet år, og reguleres svarende til den regulering, der finder sted i den mellem FA og Finansforbundet indgåede overenskomst.

Der kan maksimalt besluttes en bonus, der udgør 50% af den faste grundløn.

I år, hvor bankens resultat ikke medvirker til en konsolidering, kan bonus maksimalt andrage 25%.

Ledelsen og medarbejdere i kontrolfunktioner

Bankens Lønudvalg fastlægger mindst en gang om året den ansvarlige ledelse af kontrolfunktioner i henhold til gældende lovgivning.

For aflønning af ledelsen af kontrolfunktioner er fastsat en fast grundløn/honorering, der tages op til vurdering minimum hvert andet år, og reguleres svarende til den regulering, der finder sted i den mellem FA og Finansforbundet indgåede overenskomst.

Der tages én gang årligt stilling til udbetaling af eventuel bonus. Vurderingen foretages på baggrund af den ydede indsats og er ikke afhængig af opnåede resultater i hele eller dele af banken. Bonus må ej heller være afhængig af resultatet i en eller flere afdelinger, som er underlagt kontrollen.

Der kan maksimalt besluttes en bonus, der udgør 50% af den faste grundløn.

I år, hvor bankens resultat ikke medvirker til en konsolidering, kan bonus maksimalt andrage 25%.

For medarbejdere, der er ansat i kontrolfunktioner, må bonus ikke være afhængig af resultatet i den eller de afdelinger, som medarbejderen fører kontrol med.

Governance og lønudvalg

Bestyrelsen har nedsat et Lønudvalg, som består af mindst 3 medlemmer fra bestyrelsen. Lønudvalgets kommissorium beskriver udvalgets beføjelser og opgaver.

Lønudvalget forbereder bestyrelsens behandling af og beslutninger i aflønningsspørgsmål, fastlægger gruppen af jobfunktioner, som er væsentlige risikotagere, og sikrer, at der føres kontrol med lønpolitikkens overholdelse.

Udvalget skal minimum én gang årligt gennemgå politikken og tage stilling til eventuelle ændringer, som skal forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for at foretage eventuelle og nødvendige tilpasninger af lønpolitikken og derefter forelægge den reviderede lønpolitik til beslutning for generalforsamlingen.