Sydbanks årsrapport 2012

Sydbank-koncernen har opnået et resultat før skat i 2012 på 624 mio. kr., hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 6,4 pct. Resultatet vurderes som tilfredsstillende i lyset af de nye skærpede nedskrivningsregler og den svage vækst i samfundsøkonomien. Resultatet før skat er – som følge af de høje nedskrivninger – lavere end forventet ved indgangen til 2012.

Den 2. november 2012 overtog Sydbank samtlige aktiviteter fra Tønder Bank. Det omfattede medarbejdere, kunder, afdelinger, samtlige aktiver og forpligtelser, bortset fra hybrid kapital og supplerende kapital.

Årsrapporten er karakteriseret ved:

 • En stigning i basisindtjening med 3,7 procent
 • En stigning i handelsindtjening med 156 millioner kroner til 323 millioner kroner.
 • Basisomkostninger på uændret niveau for femte år i træk.
 • En stigning i nedskrivninger på udlån med 553 millioner kroner til 1.748 millioner kroner.
 • Et beholdningsresultat på 397 millioner kroner.
 • Poster med engangskarakter på -82 millioner kroner.
 • Bidrag til sektorløsninger på 13 millioner kroner.
 • Bankudlån er reduceret med 1,0 procent til 68,2 milliarder kroner.
 • Indlån er reduceret med 1,6 procent til 65,7 milliarder kroner.
 • En forøgelse af kernekapitalprocent til 15,6.
 • God likviditet.
 • En markant kundetilgang, blandt andet via overtagelse af Tønder Bank-kunder.

Se hele årsrapporten

Kreditrisiko 2012 (risikorapport)

Delårsrapport – 1.-3. kvartal 2012

Sydbank-koncernen har opnået et resultat før skat på 564 mio. kr. Resultatet vurderes som tilfredsstillende i lyset af de nye skærpede nedskrivningsregler og den svage vækst i samfundsøkonomien. Resultatet før skat er på niveau med forventningerne ved indgangen til året. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 7,7 pct. p.a.

1.-3. kvartal 2012

 • Stigning i basisindtjening på 5 procent
 • Stigning i handelsindtjening med 134 millioner kroner
 • Stigning i basisomkostninger på 1 procent
 • Stigning i nedskrivninger på udlån med 463 millioner kroner til 1.198 millioner kroner
 • Positivt beholdningsresultat på 265 millioner kroner
 • Bankudlån er reduceret med 4 procent til 67,2 milliarder kroner
 • Indlån er reduceret med 2 procent til 63,8 milliarder kroner
 • Kernekapitalprocent på 15,3

3. kvartal 2012

 • Et meget tilfredsstillende resultat før skat på 411 millioner kroner
 • Bankudlån er steget med 531 millioner kroner

Delårsrapport – 1.-3. kvartal halvår 2012

Adm. direktør Karen Frøsigs kommentarer til regnskabet:

Udviklingen i årets første tre kvartaler er set både i en relativ og absolut sammenhæng tilfredsstillende. Resultatet på mere end en halv milliard kroner før skat afspejler en betydelig indtjeningskraft, trods en fortsat presset konjunktursituation. I tredje kvartal har vi opnået det bedste resultat, siden finanskrisen satte ind i 2008, og samtidig kan vi glæde os over et stigende udlån. Gennem hele året har vi også oplevet en fin tilgang af privat banking-kunder, der bidrager til en stigende indtjening fra kapitalforvaltning.

Delårsrapport – 1. halvår 2012

Basisresultat runder 1 milliard før nedskrivningerne

Sydbank-koncernen har opnået et resultat før skat på 153 mio. kr. Resultatet vurderes som acceptabelt i lyset af de nye skærpede nedskrivningsregler og den svage vækst i samfundsøkonomien. Som en konsekvens af de skærpede nedskrivningsregler er resultat før skat lavere end forventet ved indgangen til året. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 3,2 pct. p.a.

Delårsrapporten er blandt andet karakteriseret ved:

 • Stigning i basisindtjening på 8 pct.
 • Stigning i handelsindtjening på 25 pct.
 • Uændrede basisomkostninger
 • Stigning i nedskrivninger på udlån med 485 mio. kr. til 975 mio. kr.
 • Positivt beholdningsresultat på 126 mio. kr.
 • Bankudlån er reduceret med 7 pct. til 66,7 mia. kr.
 • Indlån er reduceret med 3 pct. til 65,4 mia. kr.
 • Kernekapitalprocent på 14,6

Adm. direktør Karen Frøsigs kommentarer til regnskabet:

- Halvårsresultatet viser en pæn indtjeningsstigning og et basisresultat, der før nedskrivninger stiger 23 procent og runder 1 milliard kroner. Dansk økonomi bekymrer dog stadig. Derfor holder vi også fortsat vores omkostninger i ro på et niveau, der svarer til omkostningerne i 2008.

- Som vi tidligere har varslet, sætter Finanstilsynets skærpede retningslinjer et aftryk i halvårsregnskabet i form af ekstraordinære nedskrivninger, men det er værd at bemærke, at de realiserede tab er mere end halverede hen over det seneste år. Det er meget tilfredsstillende i den nuværende konjunktursituation.

- Vi har i 1. halvår af 2012 fortsat arbejdet målrettet på at øge produktiviteten. Organisationen er blandt andet blevet tilpasset. Det har krævet stor fleksibilitet fra medarbejderne. Til gengæld bringer det os i en position, hvor vi nu har mulighed for at udvide forretningen inden for de eksisterende rammer.

Delårsrapport – 1. halvår 2012

Delårsrapport – 1. kvartal 2012

Overskud på 340 mio. kr. før skat

Sydbank-koncernen har opnået et resultat før skat på 340 mio. kr. Resultatet vurderes som tilfredsstillende givet den svage vækst i samfundsøkonomien. Udviklingen lever op til forventningerne ved indgangen til året. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14,0 pct. p.a.

Delsårsrapporten er karakteriseret ved:

 • Stigning i basisindtjening på 6 pct.
 • Stigning i handelsindtjening på 20 pct.
 • Ny fordeling af basis- og handelsindtjening
 • Uændrede basisomkostninger
 • Stigning i nedskrivninger på udlån med 47 mio. kr. til 297 mio. kr.
 • Positivt beholdningsresultat på 121 mio. kr.
 • Negativ efterregulering af bidrag til sektorløsninger på 14 mio. kr.
 • Bankudlån er reduceret med 5 pct. til 67,7 mia. kr.
 • Uændret indlånsniveau
 • Kernekapitalprocent på 15,2

Adm. direktør Karen Frøsigs kommentarer:

Vi er kommet godt fra start i 2012. Den samlede indtjening udvikler sig tilfredsstillende, og basisindtjeningen er på et historisk højt niveau. Udviklingen underbygger vores opfattelse af, at banken er i god gænge.

De senere års tilfredsstillende tilgang af kunder fortsætter også i 2012. Mange kunder sparer op, og bankens udlånsvolumen er fortsat vigende. Virksomhedernes træk på kreditter er moderat, og husholdningernes forbrug og efterspørgsel er fortsat afdæmpet.

Banken vil med afsæt i Finanstilsynets skærpede og mere forsigtige nedskrivningsregler foretage forhøjede nedskrivninger på udlån med pant i fast ejendom. Det samlede risikobillede er imidlertid uændret, idet mulighederne for at foretage mere forsigtige nedskrivninger over driftsregnskabet vil reducere bankens solvensbehov tilsvarende. Samtidig kan vi glædeligvis konstatere et fald i bankens reelle tab, og nedskrivningsbehovet forventes med de nuværende konjunkturudsigter at falde til niveauet én procent af udlån og garantier i 2013.

Delårsrapport – 1. kvartal 2012