Sydbanks årsrapport 2008

Resultatet for 2008 er kraftigt negativt påvirket af den finansielle krise og af faldet i den økonomiske vækst. På den baggrund er det realiserede resultat før skat på 811 mio. kr. tilfredsstillende. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 11,8 pct.

Sydbanks køb af og fusion med bankTrelleborg blev effektueret den 1. februar 2008. Sammenligningstallene for 2007 er ikke ændret som følge heraf.

Koncernens danske aktiviteter er omfattet af den danske statsgarantiordning for pengeinstitutters indlåns- og gældsforpligtelser.

Resultatopgørelsen for 2008 er bl.a. karakteriseret ved:

  • Stigning i basisindtjening ekskl. handelsindtjening på 21 pct.
  • Reduktion i handelsindtjening på 22 pct.
  • Stigning i basisomkostninger på 13 pct.
  • Nedskrivninger på tilgodehavender og udlån med 544 mio. kr.
  • Beholdningsresultat på -385 mio. kr.
  • Poster med engangskarakter på +162 mio. kr.
  • Bidrag til Det Private Beredskab på 163 mio. kr.

Årsrapport 2008 (Samlet rapport) 19.02.2008

Årets resultat

Revisionspåtegninger

Regnskabspraksis

Regnskab

Kreditrisiko 2008

Ledelse, organisation mv.

Delårsrapport – 1.-3. kvartal 2008

Tilfredsstillende basisresultat

Sydbank-koncernen har i 1.-3. kvartal 2008 realiseret et resultat før skat på 960 mio. kr. mod 1.871 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2007. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 18 pct. p.a.

Basisresultatet før nedskrivninger udgør 1.227 mio. kr. mod 1.357 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2007. Tilbagegangen er forårsaget af en reduktion i handelsindtjeningen og en stigning i omkostninger.

Sydbank-koncernen har i 1.-3. kvartal 2008 foretaget nedskrivninger på udlån med 85 mio. kr., hvor der i samme periode i 2007 blev indtægtsført 608 mio. kr.

Beholdningsresultatet udgør -362 mio. kr., og poster med engangskarakter er netto indtægtsført med 180 mio. kr.

Resultat efter skat udgør 744 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14 pct. p.a. Periodens resultat pr. aktie er reduceret fra 21,1 kr. til 11,7 kr.

Pr. 1. februar 2008 blev bankTrelleborg overtaget og fusioneret med Sydbank. Udviklingen i Sydbank-koncernens udlån, indlån og resultat mv. er i 1.-3. kvartal 2008 positivt påvirket heraf.

På baggrund af den finansielle krise og den makroøkonomiske opbremsning vurderes regnskabet og forretningsudviklingen som tilfredsstillende.

Sydbank er medlem af Det Private Beredskab og dermed omfattet af den etablerede statsgarantiordning. Det er Sydbanks vurdering, at statsgarantiordningen vil genskabe et fungerende pengemarked, samt genskabe udlandets tillid til danske pengeinstitutter.

Den realiserede tilbagegang i handelsindtjeningen har et større omfang end oprindelig udmeldt. I konsekvens heraf og grundet bankens udgift i indeværende år til statsgarantiordningen, anslået til ca. 70-80 mio. kr., forventer koncernen et basisresultat før nedskrivninger for hele året i den nedre del af det udmeldte interval på 1,6-1,9 mia. kr.

Supplerende kan oplyses at bankens beholdningsresultat grundet det ikke fungerende realkreditmarked siden ultimo september 2008 er yderligere forværret med et ikke realiseret kurstab på ca. 225 mio. kr.

Direktionen

Pr. 1. november 2008 indtræder bankens hidtidige Kapitalforvaltningsdirektør Allan Nørholm i Sydbanks direktion.

Allan Nørholm, der er 43 år og cand. oecon., har siden 1989 arbejdet i Sydbank, heraf de sidste 6 år med ansvar for bankens kapitalforvaltningsaktiviteter.

Allan Nørholm får i direktionen ansvaret for Markets Handel, Kapitalforvaltning og Handelsadministration.

Pr. 1. november 2008 består Sydbanks direktion herefter af adm. direktør Carsten Andersen, bankdirektør Karen Frøsig, bankdirektør Preben L. Hansen og bankdirektør Allan Nørholm.

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport – 1. halvår 2008

Tilfredsstillende basisresultat

Sydbank-koncernen har i 1. halvår 2008 realiseret et resultat før skat på 858 mio. kr. mod 1.177 mio. kr. i 1. halvår 2007. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 25 pct. p.a.

Basisresultatet før nedskrivninger udgør 841 mio. kr. mod 891 mio. kr. i 1. halvår 2007. Tilbagegangen er forårsaget af en reduktion i handelsindtjeningen og en stigning i omkostninger.

Sydbank-koncernen har i 1. halvår 2008 indtægtsført 13 mio. kr. under posten nedskrivninger på udlån.

Beholdningsresultatet udgør -192 mio. kr., og poster med engangskarakter er netto indtægtsført med 196 mio. kr.

Resultat efter skat udgør 668 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 19 pct. p.a. Periodens resultat pr. aktie er reduceret fra 13,1 kr. til 10,5 kr.

Pr. 1. februar 2008 blev bankTrelleborg overtaget og fusioneret med Sydbank. Udviklingen i Sydbank-koncernens udlån, indlån og resultat mv. er i 1. halvår 2008 positivt påvirket heraf.

Regnskabet og forretningsudviklingen vurderes som tilfredsstillende, og banken forventer uændret et basisresultat før nedskrivninger for hele året i niveauet 1,6-1,9 mia. kr.

Supplerende kan oplyses at bankens beholdningsresultat efterfølgende er bedret med 60 mio. kr.

Delårsrapport – 1. halvår 2008

Delårsrapport – 1. kvartal 2008

Tilfredsstillende resultat

Sydbank-koncernen har i 1. kvartal 2008 realiseret et resultat før skat på 522 mio. kr. mod 611 mio. kr. i 1. kvartal 2007. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 31 pct. p.a.

Basisresultatet før nedskrivninger udgør 360 mio. kr. mod 422 mio. kr. i 1. kvartal 2007. Tilbagegangen er forårsaget af en reduktion i handelsindtjeningen og en stigning i omkostninger. Der er i kvartalet netto indtægtsført 19 mio. kr. vedrørende nedskrivninger på udlån.

Beholdningsresultatet udgør -55 mio. kr., og poster med engangskarakter er indtægtsført netto med 198 mio. kr.

Resultat efter skat udgør 421 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 25 pct. p.a. Periodens resultat pr. aktie er forøget fra 6,5 kr. til 6,6 kr.

Regnskabet og forretningsudviklingen vurderes som tilfredsstillende, og banken forventer fortsat et basisresultat før nedskrivninger for hele året i niveauet 1,6-1,9 mia. kr.

Overtagelsen af bankTrelleborg

Sydbank har i 1. kvartal 2008 overtaget bankTrelleborg, som den 1. februar blev et helejet datterselskab i Sydbank-koncernen, og som den 27. marts blev fusioneret med Sydbank med regnskabsmæssig effekt fra 1. februar.

Sydbank-koncernens basisresultat før nedskrivninger er for 1. kvartal 2008 positivt påvirket heraf med 13 mio. kr., og bankudlån er ultimo kvartalet øget med 4,9 mia. kr. og indlån med 2,9 mia. kr. Yderligere er Sydbanks kvartalsrapport påvirket af bankTrelleborg-overtagelsen via en række poster med engangskarakter med en foreløbig resultatmæssig nettoeffekt på +13 mio. kr.

Samkøringen af bankTrelleborg med Sydbank forløber planmæssigt. Integrationen på Sydbanks it-platform vil blive gennemført primo oktober 2008.

Kapitalmål

Koncernens kapitalmålsætninger er tilpasset efter overgangen til IRB-metoden, som har medført en reduktion på godt 20 pct. i de risikovægtede poster til 76 mia. kr. pr. ultimo marts 2008.

Koncernens basiskapital udgør 10,9 mia. kr. svarende til 14,3 pct. af de risikovægtede poster. Forskellen mellem basiskapitalen og den af banken fastlagte målsatte kapital på 9,9 mia. kr. – svarende til en solvensprocent på 13 – udgøres af den frie kapital på 1 mia. kr., mens forskellen mellem den målsatte kapital og minimumkapitalen (svarende til 8 pct. kravet) udgør bufferkapitalen på 3,9 mia. kr.

Direktionen

Pr. 1. maj 2008 udvides Sydbanks direktion med bankens hidtidige chefjurist, Karen Frøsig.

Karen Frøsig, der er 49 år, har siden 1994 arbejdet i Sydbank og var inden da beskæftiget i Topdanmark og Aktivbanken.

Karen Frøsig får i direktionen ansvaret for bankens Kundeområde, Personale og It, Betalingsformidling og Forretningsprocesser.

Sydbanks direktion består herefter af adm. direktør Carsten Andersen, bankdirektør Preben L. Hansen, bankdirektør Torben A. Nielsen og bankdirektør Karen Frøsig.

Delårsrapport – 1. kvartal 2008