Ordinær generalforsamling

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 15.00 holder Sydbank ordinær generalforsamling i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssensgade 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2018.

2. Fremlæggelse af revideret og revisorpåtegnet årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

5. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

6. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:
a) Bestyrelsen foreslår, at bankens aktiekapital nedsættes med 59.169.540 kr. til 617.540.000 kr. Kapitalnedsættelsen sker som en udbetaling til aktionærerne og gennemføres ved annullering af 5.916.954 stk. aktier a 10 kr., som blev erhvervet under bankens aktietilbagekøbsprogram i 2018. Udbetalingen sker til overkurs på 198,54 svarende til den gennemsnitskurs, som aktierne er erhvervet til under aktietilbagekøbsprogrammet.
Vedtagelse medfører flg. ændring i vedtægternes § 2, stk. 1:
”Bankens selskabskapital udgør 617.540.000 kr. fordelt i kapitalandele a 10 kr. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.”
b) Bestyrelsen foreslår, at valgperioden for bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes § 16, stk. 3 ændres fra 3 år til 1 år.

7. Sydbanks bestyrelse bemyndiges til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 % af bankens aktiekapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10 % fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

8. Eventuelt.

Bilag til dagsordenen

De fuldstændige forslag, kandidatlisten til repræsentantskabet og de øvrige bilag til dagsordenens punkter fremgår af dokumentet herunder.

Hent bilag her

Aktiekapital og stemmeret pr. 20. februar 2019
Sydbanks aktiekapital: 676.709.540 kr.
Antal aktier: 67.670.954 stk.
Stemmerettigheder: 67.670.954

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 14. marts 2019.

Fuldmagter

Det er muligt at afgive fuldmagt, Det kan ske elektronisk i Investorportalen eller ved at printe og udfylde blanketten herunder.

Blanketten skal sendes til VP Investor Services A/S. Adressen fremgår af blanketten. Banken/dirigenten forbeholder sig ret til at forkaste fuldmagten, hvis blanketten ikke er udfyldt korrekt.

Eventuelle fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest 15. marts 2019.

Brevstemmer

Aktionærer har mulighed for at afgive brevstemme. Det kan ske elektronisk i Investorportalen eller ved at printe og udfylde blanketten herunder.

Blanketten sendes til VP Investor Services A/S. Adressen fremgår af blanketten. Banken/dirigenten forbeholder sig ret til at forkaste brevstemmer, hvis blanketten ikke er udfyldt korrekt.

Eventuelle brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest 19. marts 2098 kl. 16.00.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Det kan bestilles herunder via link til Investorportalen eller i alle Sydbanks filialer senest fredag 15. marts 2019.

Adgangskortene bliver sendt til de tilmeldte aktionærer med mail eller post.