Generalforsamling – Indkaldelse

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 15.00 holder Sydbank ordinær generalforsamling i
Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssensgade 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2017.

2. Fremlæggelse af revideret og revisorpåtegnet årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

5. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab i overens-stemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

6. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:

  1. Bestyrelsen foreslår, at bankens aktiekapital nedsættes med 26.902.200 kr. til 676.709.540 kr. Kapitalnedsættelsen sker som en udbetaling til aktionærerne og gennemføres ved annullering af 2.690.220 stk. aktier a 10 kr., som blev erhvervet under bankens aktietilbagekøbsprogram i 2017. Udbetalingen sker til overkurs på 246,82 svarende til den gennemsnitskurs, som aktierne er erhvervet til under aktietilbagekøbsprogrammet.
    Vedtagelse medfører flg. ændring i vedtægternes § 2, stk. 1:
    Bankens selskabskapital udgør 676.709.540 kr. fordelt i kapitalandele a 10 kr. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

7. Eventuelt.

Tilmelding - Bestil adgangskort  Afgiv fuldmagt/brevstemme

 Fuldmagt

Brevstemme 

Indkaldelse med bilag

Bilag til dagsordenen

De fuldstændige forslag, kandidatlisten til repræsentantskabet og de øvrige bilag til dagsordenens punkter fremgår af dokumentet herunder.

Aktiekapital og stemmeret pr. 13. februar 2018

Sydbanks aktiekapital: 703.611.740 kr.
Antal aktier: 70.361.174 stk.
Stemmerettigheder: 70.361.174

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 7. marts 2018.

Fuldmagter

Det er muligt at afgive fuldmagt, Det kan ske elektronisk i Investorportalen eller ved at printe og udfylde blanketten herunder.

Blanketten skal sendes til VP Investor Services A/S. Adressen fremgår af blanketten. Banken/dirigenten forbeholder sig ret til at forkaste fuldmagten, hvis blanketten ikke er udfyldt korrekt.

Eventuelle fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest 9. marts 2018.

Brevstemmer

Aktionærer har mulighed for at afgive brevstemme. Det kan ske elektronisk i Investorportalen eller ved at printe og udfylde blanketten herunder.

Blanketten sendes til VP Investor Services A/S. Adressen fremgår af blanketten. Banken/dirigenten forbeholder sig ret til at forkaste brevstemmer, hvis blanketten ikke er udfyldt korrekt.

Eventuelle brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest 12. marts 2018 kl. 16.00.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Det kan bestilles herunder via link til Investorportalen eller i alle Sydbanks filialer senest fredag 9. marts 2018.

Adgangskortene bliver sendt til de tilmeldte aktionærer med mail eller post.