Gældspleje

Gældspleje

 • Du kan via vores Finansieringsanalyse få et overblik over din rentebærende gæld og over, hvad en renteændring betyder for dig
 • Du kan optimere din renterisiko og refinansieringsrisiko, så den er tilpasset din risikoprofil
 • Du kan, i samarbejde med Sydbank, styre din rentebærende gæld ud fra en porteføljebetragtning
 • Kontakt din erhvervsrådgiver for at høre mere om mulighederne for din virksomhed

Det er Sydbanks holdning, at gældspleje er lige så vigtig for driften af en virksomhed, som pleje af aktiverne er. Gældspleje handler således om alle lån, ikke kun realkreditlån, og om at sammensætte gælden, så den passer til virksomhedens profil. 

Sydbank kan udarbejde en Finansieringsanalyse, der giver dig et overblik over den rentebærende gæld, fordelingen mellem fast og variabel rente og renterisikoen på dine fremtidige låneforpligtelser. Vi tilbyder fleksible løsninger på basis af en dialog, der fastlægger den enkelte virksomheds ønsker.

Valuta

Valuta

 • Du kan få en flowrapport, der giver overblik over din virksomheds valutaeksponering og hjælper med at identificere valutarisici
 • Du får sparring og rådgivning om afdækning af din virksomheds valutarisiko og de produkter, der benyttes til dette
 • Du får et tæt samarbejde mellem virksomhed, erhvervsrådgiver og valutarådgiver om de optimale løsninger for præcis din virksomhed
 • Kontakt din erhvervsrådgiver for at høre mere om mulighederne for din virksomhed

Sydbank tilbyder rådgivning om din virksomheds valutaeksponering og de risici, det medfører for driften. Vi giver dig et overblik over din kursrisiko pr. valuta og bistår gerne ved udarbejdelse af en valutapolitik, der definerer rammerne for din virksomheds ageren på valutamarkedet.

En god og aktiv styring af valutarisici kan være med til at sikre din virksomheds lønsomhed, konkurrenceevne og likviditetssituation. Der skabes budgetsikkerhed, og driften af virksomheden sikres mod uønskede forstyrrelser fra svingende valutakurser. Sydbank tilbyder at være en aktiv partner i dette arbejde.

Obligationsportefølje

Obligationsportefølje

 • Du kan få et overblik over dine obligationsaktiver
 • Du kan med en obligationsanalyse få et bedre beslutningsgrundlag for at sammensætte din portefølje
 • Kontakt din erhvervsrådgiver for at høre mere om mulighederne for din virksomhed

Sydbank tilbyder dig et tættere kig på din portefølje af obligationer.
En obligationsanalyse i Sydbank giver dig overblik over dine obligationer. 

Det betyder, at du kender det fremtidige afkast af din obligationsportefølje – også ved renteændringer. Derudover kan du vælge de obligationer, der passer til dig og dine forventninger til renteudviklingen.

Erhvervsrapport

Erhvervsrapport

 • Du får en analyse af virksomheden
 • Forslag til optimering og udvikling indenfor finansiering, likviditet, arbejdskapital og gældsnøgletal
 • Kontakt din erhvervsrådgiver for at få lavet en Erhvervsrapport

Som erhvervskunde i Sydbank kan du få udarbejdet en Erhvervsrapport, som din erhvervsrådgiver laver på basis af virksomhedens årsregnskab og dit engagement i banken.

Erhvervsrapporten er med til at skabe overblik over virksomhedens samlede økonomi og er et solidt grundlag for din dialog med din erhvervsrådgiver.

Med en Erhvervsrapport får du en analyse af virksomhedens

 • finansiering
 • arbejdskapital og likviditet
 • kapitalstruktur og gældsnøgletal

Finansiering

Denne del af Erhvervsrapporten skaber overblik over virksomhedens finansiering, bl.a.:

 • Fordeling og risiko på den rentebærende gæld
 • Anbefaling til virksomhedens fremtidige fordeling af den rentebærende gæld
 • Anbefaling til fordelingen mellem fast og variabel rente
 • Anbefaling til finansiering i fremmed valuta

Arbejdskapital og likviditet

Denne del af Erhvervsrapporten skaber overblik over virksomhedens arbejdskapital og likviditet, bl.a.:

 • Arbejdskapital på lagre, varedebitorer og -kreditorer
 • Ved at analysere, hvad en optimering af arbejdskapitalen kan betyde for virksomhedens likviditet
 • Ved at sammenligne med andre virksomheder i samme branche

Kapitalstruktur og gældsnøgletal

Denne del af Erhvervsrapporten skaber overblik over virksomhedens kapitalstruktur og gældsnøgletal, bl.a.:

 • Likviditet, dvs. evnen til at betale gælden, når den forfalder
 • Soliditetsgrad, dvs. evnen til at kunne dække evt. tab
 • Gældsnøgletal, dvs. hvor gearet er virksomheden

 

Forsikring

Forsikring

 • En forsikring kan være et godt redskab til at minimere din virksomheds risici.
 • Med en Debitorforsikring behøver du ikke at frygte for en debitors manglende betalingsevne
 • Kontakt din erhvervsrådgiver og få vejledning om tegning af forsikringer.

Misbrug af konti i Online Banking/NetBanken

Har Online Banking eller din NetBank været udsat for indbrud af IT-kriminelle, gælder der forskellige regler for, hvem der hæfter for eventuelt tab. Det afhænger af kontotypen (privat-konto eller erhvervskonto). Hvis en konto bruges til private formål, så betragtes den som en privatkonto. Bruges kontoen til erhvervsformål, så betragtes den som en erhvervskonto.

Private konti

Er der sket misbrug af private konti, og brugeren har udvist normal adfærd, er det som udgangspunkt banken, der dækker eventuelt tab. Private konti, der bruges til erhvervsbetalinger, betragtes som erhvervskonti.

Erhvervskonti

For erhvervskonti er der ikke samme dækning som for private konti. Dette betyder, at det er virksomheden selv, der skal dække et tab ved indbrud på erhvervskonti. Vi anbefaler, at du kontakter virksomhedens forsikringsselskab eller revisor for at høre mere om mulighederne.

Debitorforsikring

En Debitorforsikring beskytter din virksomhed, hvis en kunde ikke kan betale dit tilgodehavende. Det betyder for dig, at du ikke behøver at frygte for en debitors manglende betalingsevne - den dækkes af forsikringen. Sydbank formidler forsikring af debitorer for bankens kunder.

Nøglepersonforsikring

Nøglepersonforsikring dækker virksomhedens forventede økonomiske tab ved en nøglemedarbejder død. Det kan fx være omkostninger til oplæring af en ny medarbejder eller det drifts-tab, som en forventet faldende omsætning i en periode vil medføre. Nøglepersonforsikring til-bydes i samarbejde med PFA Pension.

Indbrud, tyveri, underslæb eller bedrageri

Kan blive et dyrt bekendtskab for virksomheden, hvis man ikke har sikret sig mod økonomisk kriminalitet. Vi anbefaler at kontakte virksomhedens forsikringsselskab eller revisor for at høre nærmere om mulighederne.