Hvor meget er man bundet af en garanti?

Er garantien udstedt som en anfordringsgaranti, er det en uigenkaldelig og ubetinget betalingsforpligtelse, og Sydbank skal betale mod et simpelt krav fra den begunstigede. Er garantien udstedt som en betinget garanti, skal Sydbank derimod kun betale, hvis du er indforstået, eller hvis den begunstigede præsenterer en dom for, at vi skal betale.

Hvornår ophører garantien?

Som udgangspunkt skal garantier have en udløbsdato eller en opsigelsesmulighed. Der kan dog være lande med speciel lovgivning  med hensyn til udløbsdato og sletning. Garantier uden udløbsdato kan først slettes, når den begunstigede giver lov og returnerer original garantien i kvitteret stand. Du risikerer derfor, at det stå hen i det uvisse, hvornår du er frigjort fra garantien.

Hvad er bedst - deponering eller garanti?

I international handel viser det sig som regel umuligt at finde en løsning på deponering, fuldmagter mv., som tilgodeser alle parter, og derfor fraråder vi at benytte deponering som sikkerhed. Brug i stedet en bankgaranti eller en remburs.

Når der i kontrakten er nævnt en garanti ...

I internationale kontraktforhandlinger er det vigtigt at fastlægge omfanget af en evt. garantiforpligtelse, så der ikke senere opstår uenighed.

Få rådgivning i Sydbank om de spørgsmål, der typisk opstår, f.eks.:

 • Hvornår i kontraktforløbet skal garantien udstedes?
 • Hvilket lands lovgivning skal garantien være underlagt - og hvilken betydning har det?
 • Hvilken garantiform er den rigtige?
 • Skal det være en anfordringsgaranti?
 • Skal garantien have en udløbsdato - og hvor længe skal den løbe?
 • Hvad er garantiomkostningerne - og kan de regnes ind i kontraktprisen?

 

Kan garantien dække mere end én leverance?

Principielt Ja. Skal garantien dække flere leverancer eller den løbende samhandel, anbefales dog Standby - remburs. Standby - remburs åbnes typsik med en løbetid på et år ad gangen. Rembursbeløbet kan enten være det største udestående i garantiens løbetid, eller du og din leverandør kan forhandle jer frem til et beløb, der passer til begge parters risikovillighed.

Parterne i et garantiforhold
 • Ordregiver (garantirekvirent):anmoder sin bank om at udstede garanti til garantimodtager.Ordregiver hæfter for betalingen, indtil hans bank har frigjort ham for hans garantiforpligtelse. Når en garanti er udstedt, kan den ikke ændres eller annulleres uden garantimodtagerens skriftlige samtykke.
 • Garantimodtager (beneficiant):= den garantisikrede (garantibegunstigede)
 • Ordregivers bank (garant):garanterer for betaling over for garantimodtager (eller dennes bank) på garantiens betingelser og vilkår.
 • Garantimodtagers bank:videresender (uden forpligtelse) ordregivers banks garanti til garantimodtager (= direkte garanti))ellerudsteder garantien over for garantimodtager (mod sikkerhed i en garantiindeståelse fra ordregivers bank) (= indirekte garanti).

 

Direkte kontra indirekte garantier

Den direkte garanti udstedes direkte over for garantimodtager - men sendes typisk gennem en bank i garantimodtagers land.

Den indirekte garanti benyttes, når garantimodtager kræver, at en bank i hans eget land udsteder garantien - enten fordi det er kutyme, eller fordi det er lovbestemt i det pågældende land. Ordregivers bank beder her en bank i garantimodtagers land (f.eks. i Mellemøsten) om at udstede en garanti på vegne af ordregivers bank. Garantien bliver derfor udstedt efter pågældende lands lov og ret, og det betyder, at ordregiver hæfter for betaling og omkostninger, indtil hans bank er blevet frigjort for sin forpligtelse under garantien. Også selv om garantiens udløbsdato er overskredet!

Hvis ikke andet er aftalt i garantien, afgøres evt. tvistigheder efter retsreglerne i det land, hvor garantien er udstedt.

Garantiformer
 • Tilbudsgaranti (Bid Bond el. Tender Guarantee)
 • Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Guarantee)
 • Kontraktopfyldelsesgaranti/arbejdsgaranti (Performance Bond)
 • Leverancegaranti (Performance Bond)
 • Tilbageholdelsesgaranti (Retention Bond el. Performance Bond)
 • Betalingsgaranti (Payment Guarantee)
 • Bankaval på veksel
 • Standby-remburs

Tilbudsgaranti (Bid Bond el. Tender Guarantee)

Sikrer, at sælger betaler erstatning, hvis han ikke overholder sine forpligtelser i et afgivet tilbud.

Ved internationale licitationer er en sådan garanti ofte en betingelse for, at sælgers tilbud overhovedet kan komme i betragtning

Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Guarantee)

Garantien sikrer, at sælger betaler forudbetalingen tilbage, hvis han ikke opfylder sine leveringsforpligtelser.

Kontraktopfyldelsesgaranti/arbejdsgaranti (Performance Bond)

Giver køber sikkerhed for, at sælger betaler erstatning, hvis han ikke overholder sine kontraktlige leverings-, funktions- og kvalitetsmæssige forpligtelser.

Leverancegaranti (Performance Bond)

Sikrer, at sælger betaler erstatning, hvis han ikke leverer varen i henhold til kontrakten.

Tilbageholdelsesgaranti (Retention Bond el. Performance Bond)

Ved handel med kapitalgoder har køber ofte ret til at modregne fejl og mangler i den sidste rate af kontraktprisen. I stedet for at sælger først får sidste rate f.eks. et år efter levering, kan han udstede en tilbageholdelsesgaranti, der sikrer køber mulighed for at få erstatning for fejl og mangler, selv om kontraktprisen er betalt fuldt ud ved levering.

Betalingsgaranti (Payment Guarantee)

Garanti til sikkerhed for købers forpligtelse til at betale (vareleverance, husleje, andre kontraktlige forpligtelser mm.)

Bankaval på veksel

Bankaval er en anfordingsgaranti, hvor en bank ved hjælp af en avalpåtegning på vekslen garanterer for betaling af vekslen.

Standby-remburs

En standby remburs er en  garanti, der er underlagt de internationale rembusregler. Velegnet til afdækning af løbende samhandel; bruges desuden i USA i stedet for betalingsgarantier.