Hvad kan vi gøre for dig

 

  Indskydergaranti

 

Indskydergaranti – dækningsregler fra 1. juni 2015

Indskud i Sydbank A/S er omfattet af Garantiformuen, der administreres af Finansiel Stabilitet.

Hvilke indskud er dækket?

Garantiformuen dækker indskud i pengeinstitutter op til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).Har du forfalden gæld i samme pengeinstitut, bliver det beløb, du skylder, fratrukket dine indskud,før du får dækning fra Garantiformuen.

Indskud med særlig dækning:Pensionsindskud er dækket fuldt ud.Indskud, der har et socialt formål i henhold til lov, fx beløb, der forvaltes i Forvaltningsafdelingeni henhold til værgemålslovens kap. 5 eller arvelovens §§ 54 eller 61, arbejdsskadeerstatning,personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl. er dækketop til 150.000 euro (ca. 1,125 mio. kr.) i indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.

Indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er ogsådækket op til 150.000 euro, (1,125 mio. kr.) i indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt ellerhovedsageligt skal bruges privat, dækkes op til 10 mio. euro (ca. 75 mio. kr.) i op til 12 måneder fra indsættelsen af beløbet. Den udvidede dækning omfatter:

  1. Deponering af købesum
  2. Indskud af salgsprovenu
  3. Indskud af provenu af lån med pant i fast ejendom finansieret ved realkreditobligationer,særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer.

Efter udløbet af den udvidede dækning omfattes indskuddene af den generelle dækning afindskud op til i alt 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).

Hvem er dækket?

Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder.

Hvis der er flere kontohavere til en konto, dækkes hver enkelt indskyder. Indeståendet på kontoendeles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkelt person samletset kan få dækket af Garantiformuen.

Dækningen omfatter indskyderens samlede indestående, det betyder bl.a., at hvis du har pengestående på en advokats klientkonto i samme pengeinstitut, vil dette indestående regnes med iopgørelsen af det samlede maksimale beløb, der dækkes af Garantiformuen.

Værdipapirer

Værdipapirer i eget depot, fx i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttetsrekonstruktion eller konkurs. Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne,dækker Garantiformuen med op til 20.000 euro (ca. 150.000 kr.) pr. investor.

Hvad dækkes ikke?

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks og fx aktier, kapitalbeviser, garantbeviserog obligationer udstedt af pengeinstituttet selv.

Overgangsregler - indskud på særlige indlån, der er foretaget inden 1. juni 2015

Indskud på særlige indlån er dækket ubegrænset også efter 31. maj 2015, men kun med detbeløb, som stod på kontoen pr. den 31. maj 2015.

Følgende indskud er særlige indlån:Børneopsparing, boligopsparing, uddannelsesopsparing, etableringskonti, advokaters klientkonti,indskud, der forvaltes i forvaltningsafdelingen og indskud, der er deponeret i henholdtil deponeringslovenDu skal derfor være opmærksom på, at hvis du fx har oprettet en børneopsparing, vil kun detindskud, der står på kontoen den 31. maj 2015, fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoenefter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud, se ovenfor.Indestående på advokaters klientkonti pr. den 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt,hvor midlerne udbetales eller overføres.

Pensionskonti er både før og efter 1. juni 2015 dækket fuldt ud.Indskud, som pr. 31. maj 2015 forvaltes i forvaltningsafdelingen i henhold til værgemålslovenskap. 5 dækkes fuldt ud, indtil værgemålets ophør, ligesom indskud, der forvaltes i henholdtil §§ 54 og 61 i arveloven er dækket fuldt ud, indtil båndlæggelsens ophør.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen?

Senest 5 arbejdsdage efter pengeinstituttets rekonstruktion eller konkurs vil du modtage enoversigt over dit mellemværende med pengeinstituttet, og en vejledning om, hvordan du anmelderdit krav.

Mere information


System Fejl



Genvejstaster