Hvad kan vi gøre for dig

 

  Ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 15.00 afholdes ordinær generalforsamling i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssensgade 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2016.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
 5. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
 6. Bestyrelsen foreslår flg.:
  1. Bankens aktiekapital nedsættes med 18.790.250 kr. til 703.611.740 kr. Kapitalnedsættelsen sker som en udbetaling til aktionærerne og gennemføres ved annullering af 1.879.025 stk. aktier a 10 kr., som blev erhvervet under bankens aktietilbagekøbsprogram i 2016. Udbetalingen sker til overkurs på 186,26 svarende til den gennemsnitskurs, som aktierne er erhvervet til under aktietilbagekøbsprogrammet.
   Vedtagelse medfører flg. ændring i vedtægternes § 2, stk. 1:
   ”Bankens selskabskapital udgør 703.611.740 kr. fordelt i kapitalandele a 10 kr. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.”
  2. Øvrige ændringer af bankens vedtægter, som dels vedrører indholdsmæssige ændringer, jf. nedenfor pkt. 1-6 og dels indeholder en generel modernisering af redaktionel karakter. Ændringerne af redaktionel karakter omfatter omformulering af de fleste bestemmelser i vedtægterne uden betydningsmæssig ændring, hvor ordlyden gøres mere moderne eller tilpasses selskabslovens terminologi, fx ændres ”aktie” til ”kapitalandel”. En sammenligning af forslagene til vedtægtsændringer og de eksisterende vedtægter kan ses under de fuldstændige forslag.
   Flg. indholdsmæssige ændringer foreslås:
   1. Dirigentens beføjelser præciseres, jf. § 9.
   2. Valgbarhed til repræsentantskabet præciseres, så kandidaten skal have bopæl eller forretningsmæssig tilknytning til det geografiske område, hvori kandidaten opstiller, jf. § 12.
   3. Aldersbegrænsningen på 70 år for repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer udgår, og samtidigt gøres den maksimale bestyrelsesperiode på 12 år absolut, jf. § 12 og § 16.
   4. Der indsættes en ny bestemmelse om fastsættelse af honorar til repræsentantskabsmedlemmerne, som er svarende til hidtil gældende praksis, jf. § 14.
   5. Der indføres en bestemmelse om, at bestyrelsen kan (og skal) oprette bestyrelsesudvalg, jf. § 17.
   6. Der indsættes en henvisning til Sydbanks lønpolitik, jf. § 18.
  3. Forelæggelse af revideret lønpolitik til godkendelse.
  4. Sydbanks bestyrelse bemyndiges til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 % af bankens aktiekapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10 % fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende i fem år.
 7. Eventuelt.

Bilag til dagsordenen

De fuldstændige forslag, kandidatlisten til repræsentantskabet og de øvrige bilag til dagsordenens punkter fremgår af dokumentet herunder.

Aktiekapital og stemmeret pr. 22. februar 2017

Sydbanks aktiekapital: 722.401.990 kr.
Antal aktier: 72.240.199 stk.
Stemmerettigheder: 72.240.199
 

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 16. marts 2017.

Fuldmagter

Det er muligt at afgive fuldmagt. Det kan ske elektronisk i Investorportalen eller ved at printe og udfylde blanketten herunder.

Blanketten skal sendes til VP Investor Services A/S. Adressen fremgår af blanketten. Banken/dirigenten forbeholder sig ret til at forkaste fuldmagten, hvis blanketten ikke er udfyldt korrekt.

Eventuelle fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest 17. marts 2017.

Brevstemmer

Aktionærer har mulighed for at afgive brevstemme. Det kan ske elektronisk i Investorportalen eller ved at printe og udfylde blanketten herunder.

Blanketten skal sendes til VP Investor Services A/S. Adressen fremgår af blanketten. Banken/dirigenten forbeholder sig ret til at forkaste brevstemmer, hvis blanketten ikke er udfyldt korrekt.

Eventuelle brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest 21. marts 2017 kl. 16.00.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Det kan bestilles herunder via link til Investorportalen eller i alle Sydbanks filialer senest fredag 17. marts 2017.

Adgangskortene bliver sendt til de tilmeldte aktionærer med mail eller post.


System FejlGenvejstaster